Het binnengaan van het Heiligdom. De Vlam van Goddelijke Liefde in de Christus wordt tot God Verheven.

Het binnengaan van het Heiligdom. De Vlam van Goddelijke Liefde in de Christus wordt tot God Verheven.
Het binnengaan van het Heiligdom. De Vlam van Goddelijke Liefde in de Christus wordt tot God Verheven.

Entering the Sanctuary. The Flame of Divine Love Within the Christ is Raised up to God.

De waarheid van je wezen, als het hart van Liefde is, dat jij de levende rivier van Licht bent, want je bent Liefde in haar verheven en glorierijke beweging. O, Geliefden, jullie zijn Mijn levende hart, wat betekent dat je zelfs verder dan “het universele” bent. Het betekent dat de waarheid die je bent nooit een einde heeft. Ik ben het Al-het Al van het leven en jullie zijn Mijn levend centrum!

Ik wacht verlangend op je terugkeer, je zoet ontwaken. Hoewel Ik altijd en alleen je zie als de glorie die je bent, wordt het toch zeker duidelijk dat je de stroom van de prachtig levende rivier van licht hebt “ingedamd”. Dus om het op een manier te zeggen die jullie nu kunnen begrijpen, beminden, jullie geloof in je kleinheid en beperking geeft Mij hoofdpijn! O, want jullie zijn de kanalen waardoor Ik Mijn Liefde laat stromen – zoals je fysieke hart je bloed pompt – en jullie begrijpen hoe de stroom hier beperkt wordt.

Ik geef jullie deze beelden zodat jullie je een idee kunnen vormen van de grote plaats die jullie in de Schepping innemen- want het is de bedoeling dat jullie de sprankelende substantie van levende Liefde naar Al wat is, uitdragen – naar alles waarvan jullie een deel zijn.

Nu leid Ik je terug naar je plaats, als het levende hart van Al wat is. O, dierbaren, luister alsjeblieft. O, luister met je diepste essentie, met alles wat je bent. Sta Me toe om jullie nu- heel voorzichtig stap voor stap – te leiden naar het terug voeren op het juiste pad! Want hoewel jullie even oneindig zijn als de Schepping zelve, begrijp Ik jullie volkomen. Ik ben jullie leven, dus daarom kom Ik om jullie te leiden – te leiden in de ervaring van wie jullie zijn en hoe wij liefhebben. O, om je verlangen te raken ben ik tot jullie gekomen als jullie ZieleMaat, opdat jullie Onze Liefde mogen aanraken als vorm, juist hier in het midden van de illusie. Ik heb jullie ook – zo heel voorzichtig – geleid tot het ontwaken van je wezenlijke waarheid – dat jullie Mijn Hart zijn, en niets anders en dat jullie gemaakt zijn om Liefde te geven.

Dus terwijl jullie nog steeds “hier aan het spelen zijn “, beminden, kom Ik tot jullie om jullie te doen ontwaken. Ik vraag alleen dat jullie je wil aan Mij geven en dat jullie je leven toewijden aan het geven van Liefde. Als jullie deze dingen willen doen, o mijn dierbaren, zal Ik nu – met behoedzame stappen – jullie weg naar Huis ontvouwen, naar wie jullie werkelijk zijn. Ik zei altijd: “terug naar Huis naar Mij”, maar jullie zijn nu zo gegroeid, dat jullie zeker weten dat jullie nooit zijn weggegaan, maar dat jullie je alleen maar afgekeerd hebben. Welnu, mijn dierbaren, Ik keer je weerom, o, kunnen jullie de engelen horen zingen? Bij elk moment dat jullie je kunt herinneren – opent zich de Hemel binnenin – de poort naar jullie vrijheid.

Jullie zijn Mijn Hart. Je bent alleen Liefde. Je moet indalen in de levende waarheid.

Welnu, Ik heb jullie veel dingen verteld waar we nu op bouwen. Jullie zijn oneindig en vol van glorie, echter hoewel jullie deze prachtige wereld in jullie omvatten en sterren en zonnen in jullie wezen dansen – zelfs wanneer jullie je van dit alles bewust zijn – is er een “centrum” in jullie wezen. Jullie zijn geen vormloos licht dat fluistert zoals de wind. Jullie zijn de cellen van Mijn levend Hart en daarom heb je een vorm.

Dus terwijl jullie zelfs nog niet kunnen fantaseren over de oneindigheid of de schoonheid die jullie zijn in eenheid met jullie ZieleMaat, ben je in verbinding met je “centrum”.

Dit middelpunt, deze Eeuwige Vlam van Goddelijke Liefde, die je centrum is, is verbonden aan dit fysieke wezen juist op de manier die je verwachtte – door de chakra van je hart. Inderdaad, dit is waar je verenigd bent met je geliefde ZieleMaat.

De uitdrukking, Tweeling Vlam, is absoluut correct. Het is de waarheid van het centrum van je wezen. (We hebben dit woord nog niet meer gebruikt, echter dit is ook een deel van Mijn tedere leiding. ZieleMaat is qua vibratie beter toegankelijk voor de meerderheid van de mensen op Aarde. Echter diegenen die hier met Mij zijn, die in het centrum komen te leven, jullie zullen deze waarheid meer nauwkeurig leven dan er een mogelijke beschrijving van is te geven.)

Terwijl het Centrum van je oneindig en glorieuze wezen de levende vlam van ZieleMaten is, vraag ik je om ook gewoonweg binnen in je te reiken. Want dit is de verschuiving in je bewustzijn waar ik je nu in wil brengen – het “indalen” in je hart. O, maar meer nog, Mijn dierbaren, de toegang tot je waarheid. Dan – als deze ervaring je leven wordt, je levende vreugde, je enige werkelijkheid – zullen we tezamen meer en meer opgaan in de oneindigheid van Ons wezen!

Als je je nu in deze verschuiving van bewustzijn begeeft, Mijn dierbaren, begin je de kracht van de Liefde te naderen. Dus ga deze reis met eerbied.

Ik heb je uitgelegd, dat je Alleen hart bent, dat elke cel Liefde is en dat elk deeltje van alles wat je bent een vreugdevolle Liefde is. Ik heb jullie uitgelegd dat “je kleine ik “en dat wat we het ego genoemd hebben eenvoudigweg geleidelijk zal verdwijnen op een heel natuurlijke manier nu je ze ontgroeit. Want zij hadden een bedoeling en daarom, Mijn geliefden, vraag Ik jullie om ze altijd te zegenen. En denk er aan, er is alleen maar Liefde – dus kunnen ze niet negatief zijn! Dus denk er heel goed aan, als ze geleidelijk aan van je verdwijnen, ze met kracht te zegenen wanneer ze gaan en de aanwezigheid ervan te zegenen, overal waar je ze nog in anderen ziet.

Nu, kom daal in tot je wonderschoon hart, het centrum van je prachtige wezen, waar het brandpunt is van alles wat jij bent als het hart van God – wat je laat zien hoe het van kracht vervuld is, dit hart binnenin het hart dat jij bent!

Binnen in je centrum is je Eeuwige Vlam. O, je treedt nu werkelijk het “Heilige der Heiligen” binnen! Want het is hier in het centrum waar je je identiteit zult vinden zoals ik je gemaakt heb. De goddelijke vlam van Liefde zal nooit uitgedoofd worden.

Het centrum van je glorierijk licht die de waarheid in zich heeft van wie je bent in je waardevolle uniek- zijn. De vlam van goddelijke Liefde is de helft waarvan je Tweeling Vlam de andere helft is. Dus als je in eerbied nadert tot het brandpunt van je Schepping, zul je ook je ZieleMaat zien. Want je bent in waarheid niet gescheiden want je bent gezamenlijk de vlam. Echter om deze eer hier te begrijpen zoals ik je nu mee naar binnen breng voor deze ontmoeting, zie het nu zoals het binnenin je hart is.

Met andere woorden, Mijn dierbaren, alles wat je leert geef Ik je nu als Een tezamen.

Echter in je huidig bewustzijn moet je nu naar dit Heiligdom komen als het centrum van jezelf, want Ik wil dat je hier continu bent, elk moment dat je dit tot stand kunt brengen. Dan wanneer het eenmaal in je gevestigd is zoals je het op dit moment ervaart, o, dierbaren, zal dit zich uitbreiden – dus wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd op dit moment met de belangrijkheid van wie je bent of zelfs met je ZieleMaat. Want als je eenmaal in deze Heilige Plaats kunt komen en waarachtig de rivier van Liefde kunt worden, zul je “uiterlijk groeien” op een even natuurlijke manier zoals je nu het ego kwijtraakt.

Daal nu tot je centrum in, totdat je de vlam ziet of voelt. O, laat het je waarachtig aanraken met deze tedere maar krachtige vlam van Liefde – de kennis van Hoe Ik Je Liefheb. De volmaaktheid van je wezen. Het gewaarzijn dat je geheel van Mij bent, en toch geheel en al en altijd uniek. Deze levende vlam van Liefde in het Centrum van je wezen is in werkelijkheid dat kosmische DNA. Het bevat jouw patroon hoe JIJ Mijn Liefde zult uitdrukken, ongeacht wat je zult worden. Zodat, hetzij je hier bent en “dit kleed” draagt, hetzij je met je ZieleMaat nieuwe werelden of melkwegstelsels creëert , jouw “stempel” is altijd daarin aanwezig. De Liefde die Ik ben stroomt op een heel speciale manier door je heen, op een wijze die ongeëvenaard is. Jij bent voor altijd een speciale zegen. Als dan Mijn Liefde door jou heen stroomt als de cel van Mijn eigen hart, wordt Mijn Liefde heel mooi “gekleurd” door de schoonheid die jij bent. Als Mijn Liefde op die manier door Mijn hart stroomt, laat het zich zien als een levende regenboog, o een caleidoscoop van kleuren die je bevattingsvermogen te boven gaat. Op deze wijze is het leven gezegend als een veelkleurig iets en de Schepping is vol van grootsheid omdat jullie allemaal verschillend zijn, omdat jullie allemaal volkomen uniek zijn – elk afzonderlijk paar.

En nu ben je gegroeid tot de herkenning dat je het kloppende hart van God bent! Je Liefde maakt zich nu op om uit te gaan.Je ZieleMaat gloeit naast je. Daarom, Mijn dierbaren, kom nu in je hart en voel deze Eeuwige Vlam van Liefde.

Deze vlam wacht erop om aangewakkerd te worden door de verheven kracht van je bewustzijn, geliefden. We gaan nu werkelijk het pad op van de Christus van God. Deze vlam is de levende Christus. De vlam ben JIJ als “de zoon of dochter”van God.

En nu je ernaar toe komt, om “het te doen ontwaken” met je bewuste aandacht, begin je het op te heffen, totdat in jou de Christus is opgeheven tot God; de “Zoon” of “Dochter” wordt één met de “Vader” , zoals Jezus zei. Op dit punt dan, beginnen we.

Dierbaren, laat nooit je ego hierin terugkomen, want jullie betreden werkelijk het Heilige der Heiligen. En omdat in jullie de Tijd nog leeft, zal het lijken dat het “een proces” is! Het moet dan een proces worden welke het grootste verlangen is van elk deeltje van je wezen.Gedurende dat hele proces moet je begrijpen dat niets dan jij in je reinheid toegelaten kan worden in dit Heiligdom.

Je gedachten zullen het nooit begrijpen, dierbaren, maar je weet nu dat je gedachten niet je brandpunt zijn. Alles wat je nu wilt en waarvoor je nu wilt leven is het vinden van deze vlam, deze te eren, en je aandacht erop te plaatsen zodat het groot en krachtig wordt – om dat te worden wat je werkelijk bent.

Te weten dat je een hart bent en niets, niets anders. Hoewel dit nu voor jullie “een ontwikkelingsfase” wordt, kun je toch de schoonheid en de eer zien van het in staat te zijn het Heiligdom in het centrum van je wezen binnen te gaan.

Onthoud nu, dierbaren, als je het “kleine ik” tot zwijgen brengt, zal het hart “hoorbaar” voor je worden. Dit nu wordt heel noodzakelijk. Daarom moet je keer op keer kiezen om naar binnen te gaan, af te dalen in je hart om die volmaakte vlam te vinden.

En dan door het plaatsen van al je aandacht daarop, al je verlangen en al je liefhebbende Wil, zal het veranderen in een levende vlam van Liefde die in je groeit, in je hart totdat het bruisend te voorschijn schiet – als je eigen “stukje” , je eigen stroom of deel van de levende rivier van Liefde.

Deze vlam binnenin je is ons contactpunt in het doorgaande ogenblik van Schepping.

Zo nu je er uiteindelijk kennis van hebt gekregen, ben je verbonden met de levende rivier als je eigen individuele “stroom” van levende Liefde, die je in vereniging met je Zielemaat bent!

O, dierbaren, je zult weten dat als je dit leest, dat dat hetgeen is wat nu eindelijk voor je ligt. Dat alles waar je zo naar verlangd hebt nu onthuld is, dat je gegroeid bent naar een staat van er klaar voor te zijn. Weet ook dat op het niveau van waarheid alles wat je nu leert, ook gaat naar je ZieleMaat. Dat nu je het waarachtige pad van de Christus volgt, je ZieleMaat zich er ook van bewust wordt. Want het kan niet anders zijn dan dit! Dus, als je in deze wereld een relatie hebt met iemand die schijnbaar geen vooruitgang boekt, wees gerust, geliefden, dat zij of hij daar zal zijn wanneer de Christus in jou naar Mij opstijgt.

Sta het “kleine ik” niet toe om voorbij de deur van het Heiligdom te komen. Want als je dat doet, zal het “je uitspugen” totdat je er zonder in kunt terugkeren! Dus werk hier niet met mentale gedachten. Geen “beoordeling van je vooruitgang”. Geen enkele evaluatie van welke soort dan ook, want als je dit doet, dan heb je het verspeeld.

En ongeacht hoe je ook doet alsof, het zal niet gebeuren en je zult het opnieuw moeten proberen.

Dit zijn dingen die je in ‘het verborgene” moet doen. Maar niet in het geheim voor andere mensen ( want je weet zeker om dat niet doen). Nee, maar heimelijk voor je “kleine ik”, je lagere zelf, je ego. Laat deze niet weten wat je aan het doen bent! “Doe het in het verborgen en je zult openlijk beloond worden”.Ik zal je laten ervaren wat dit betekent.

Dus nu ben je gekomen in het Heiligdom, het Centrum van je wezen, dat je nu ziet als je hart. Je bent gekomen om je aandacht te richten op de Eeuwige Vlam die daar brandt, zodat jij het “mag doen ontvlammen”. En aangestoken stijgt het op in een sprankelende helderheid en komt vlammend te voorschijn vanuit je hart om de fakkel van je wezen aan te steken. Het licht, de vlam komt vol gloed omhoog, het komt vanuit jou omhoog schieten, alsof het “door je eigen chakra” naar boven schiet (een weg die juist is gemaakt voor deze energie). Het laait ook van je op als een levend, dansend baken van licht, vanuit je borstkas. Je hart opent zich wijd, en wijd en wijder en het licht van de levende Liefde doet een levende rivier uit je stromen.

Harten aanrakende en levens verlichten en zegenen die op je pad komen. En in dat proces trekt het de rest van Mijn glorieuze rivier naar je toe.

Dus het licht dat opsteeg van je kruinchakra verbindt zich nu met Mijn levende Liefde, het licht van alle Liefde die er is en het komt terug om je geheel te doorstromen, zich mengend met je eigen levende Liefde, en zo wordt je op deze manier de levende rivier. Dit is het punt waar je zoekt te leven-om elk uur van elke dag door te brengen aangezien het kanaal van Al Mijn Liefde is om jouw wil aan Mij te geven. Op die manier is het verheffen van de Innerlijke Liefde tot stand gebracht, de Innerlijke Christus, en de alles te boven gaande Liefde,… Mij.

Nu herken je de waarheid, dat ondanks het behouden van je individuele afdruk, jij en je Tweeling Vlam tezamen in alle dingen zijn, zoals alle dingen in jullie zijn. En op die manier begroet je de volmaakte liefde in hen want je kent het in jezelf – en dit is de wijze waarop je geneest, en hoe je zegent en hoe je dat doet wat Jezus deed en meer nog. Want je bent de waarheid van de Liefde in Mij wanneer de Christus in je is opgestegen en op die manier zie je onze volmaakte Liefde voor iedereen op je pad.

Door dit te zien kun je het te voorschijn brengen en zij zullen tot heelheid gebracht worden als jij de Christus in hen wekt.

Echter Jezus vertelde altijd aan iedereen, elk persoon die hij genas ( om de taal van zijn tijd te gebruiken): “ga heen en zondig niet meer”. Hiermee bedoelde hij dat zij de waarheid van Liefde moesten zien als alles wat ze waren, teneinde genezen te blijven. Want als ze “het kleine ik” terugnemen en het geloof in goed en kwaad, dan zal er weer scheiding voor hen optreden. De genezing is dan verloren gegaan.

Daarom vertel Ik jullie nogmaals, dat jullie het pad volgen dat Jezus gelegd heeft. Daarom kun je van elke stap leren die hij deed en van elk woord dat hij uitsprak.

Nu echter zul je de diepere betekenis kennen, want die zal Ik je laten zien, net zoals Ik vandaag jullie de waarheid liet zien dat in jullie, Christus in Mij is opgeheven voordat het ooit op het uiterlijk vlak zal plaatsvinden.

O, is dit niet spannend? Dat er nu op Aarde al zovelen zijn die klaar zijn, zodat wij een boek kunnen uitgeven over hoe het Heiligdom te vinden is! Om te zien dat jullie de Christus zijn en de vlam binnen in je op te heffen. O, mijn dierbaren, hoe blij ben Ik. O, het hemelse koor! Want de Vlam van Liefde die binnenin je brandt is de oorspronkelijke Schepping van je wezen! Dit houdt in, geliefden, dat als je ernaar kijkt je aan de deur staat. Dat als je het van binnen aansteekt en je verenigt met de levende rivier, je het Eeuwige Nu binnengetreden bent voor elk moment dat je dit kunt volhouden. Kun je begrijpen wat ik zeg? Dat als je leert om zo te leven, als de stromende rivier van Onze voortgaande Liefde, dat je juist in die mate geheel vrij wordt.En als je leert deze ervaring te laten voortduren, dit bewustzijn, dan zul je Thuis zijn. Bevrijd van de Tijd. Thuis in Liefde. En juist evenveel zul je ook die volmaakte Liefde aan anderen laten zien en hun leven geheel veranderen.

Dus evenals Jezus deed, dierbaren, zul je deze Liefde gebruiken, deze ervaring om je zusters en broeders vrij te maken! Want alleen dan kun je ooit wensen om deze vrijheid voor jezelf te leven! Je weet dat dit waar is. Want als je jezelf gaat ervaren als Mijn Liefde in het Nu van Alle Schepping, zul je niet rusten totdat elke andere cel in Mijn hart de waarheid van Liefde kent.

Zoals Ik jullie verteld heb, zo nu opnieuw, op die manier kun je een Christus kennen of iemand, wiens voeten het pad van Christus gaan. Er is geen “kleine ik” aanwezig. Geen fixeren op het lagere zelf. Alleen een oriënteren op het hart en het laten stromen van de rivier, zodat het zijn waarheid door jou laat heen stromen en anderen herkenning brengt.

Dus stel Ik met nadruk dat diegenen die alleen aandacht hebben voor hun Hemelvaart waarachtig “Mij niet kennen”, wat ze ook mogen geloven. En nogmaals, jullie Geschriften spreken over Jezus’ woorden hierover. Hoe hij diegenen die hem volgden vertelde dat ook zij werkelijk moesten dienen, anders zouden zij ondervinden: “Ik ken hen niet”, ongeacht de “goede werken” die zij deden. Jullie kennen de waarheid hierover. Goede werken voor het kleine zelf blijven altijd en eeuwig in de wereld van de afscheiding. Goede werken die geheel uit Liefde zijn gedaan met nooit en te nimmer een gedachte voor het kleine zelf, is waarachtig leven naar je aard, want een hart kan alleen maar geven. Zelfs je fysieke hart in je borstkas blijft maar doorgaan met kloppen, jaren achtereen, levensbloed oppompend, het daarna te reinigen en het opnieuw te geven. Onthoud dat zelfs hier verborgen “in het spel van onwerkelijkheid” de stemmen van waarheid spreken, de symbolen van wat waar is.

Dus, hoe verandert dit je dagelijkse leven? O ja, Ik weet we moeten “praktisch” zijn, evenals universeel. Want het pad van Christus zal je stap-voor-stap door de sluier heenleiden. Echter, de eerste stap van dit pad moet in deze wereld gevonden worden want hoe zul je hier anders ooit toe komen? Dus, hier is het, mijn dierbaren. Meer zal jullie rechtstreeks onthuld worden als je je geest rustig maakt en het hart wordt, het kanaal van de levende rivier.

Maak je geest rustig. Daal in tot het hart. Doe zoals Ik je verteld heb in deze boodschap en maak de innerlijke reis naar de vlam van Liefde binnenin. Doe dit nu elke morgen ontvlammen- begin je dag er niet zonder. In de mate waarin je in staat bent deze ervaring gedurende de hele dag op te houden, zul je dan weten dat je je bestemming vervult – en spoedig zal de Liefde jou leven, in plaats van dat jij de Liefde uitnodigt.

Echter als je deze grote zegen verder benadert, blijf oefenen, mijn dierbaren! In het begin zul je misschien alleen een kort succesje hebben en ervaren dat je terugglijdt in het “kleine ik” Dat is oké. Vel geen oordeel. Want je weet uit ervaring dat oordelen, speciaal zelfveroordeling, je pakt. Ga terug en begin opnieuw. Begin maar met drie maal per dag dat je stille tijd houdt (zoals ik eerder zei, tijd om naar je binnenkamer te gaan, opdat je “in het verborgene” kunt bidden) dan zul je weten dat je tenminste driemaal daags in ieder geval een ogenblik aan het oefenen bent!

Als je in staat bent om in de rivier of “in de stroom” te blijven zoals jullie zo gepast zeggen, zul je een ruimere ervaring hebben. Als je er eenmaal voor gaat, wordt je vlam vergroot, de rivier van de Liefde stroomt voor je uit. Dan is het deze levende Liefde die iedereen begroet! En deze levende Liefde voelen ze als jou ( want dit is wat het is!) En geliefden, wanneer deze Liefde zich als in extatische viering een weg baant , zal het je geest meeslepen. Je gedachten worden ondergeschikt aan het hart van Liefde die jij bent. Ze worden simpel en alleen “de vertaaluitrusting” waardoor je Liefde kan spreken tot diegenen die in het ego leven.

Dus een persoon verschijnt er voor je. Je hart, je levende rivier begint uit te stromen en hult hen in de viering van hun zijn. O, verheug je in de verbazingwekkende gave om een andere cel te raken, o een ander prachtig “Kunstwerk”, komende uit het Eeuwige Nu. Dus als je liefde uitstroomt om hun waarheid in gejuich te begroeten en te bevestigen, zal dit het zijn wat je dan ervaart. Echter ergens in de verte, op de achtergrond van je wezen, zul je bewust worden dat deze vreugde van Liefde nu jouw mond gebruikte om te spreken. En je zult een geestdriftigheid beluisteren die je nog nooit gehoord hebt als de rivier van Liefde uit je mond stroomt om de Liefde te begroeten die zij zijn. Een grote eerbied voor het leven en de zegeningen van God zullen de enige gevoelens zijn, terwijl elk woord dat je mond spreekt door deze rivier gedragen wordt.

Op deze wijze zal de Liefde uitgaan en een erkenning van hart tot hart zal plaatsvinden, terwijl jij je de hele tijd van de “vertaling” op de achtergrond bewust zult zijn. Je lichaam zal in beweging zijn en je ” taken” zullen gedaan worden, maar elk moment zal vreugde zijn en je ervaring is elk moment: “God die God ontmoet”.

Als je dit gaande houdt dan zullen de mensen dit opmerken en je hart zal met ze gaan delen. De Christus binnenin verenigd met Mij “buiten” – het Alles in allen is nu aanwezig hier. En op die manier, zal iedereen dan natuurlijk horen dat wat juist nodig is in exact de juiste vibratie, wanneer de Liefde uitstroomt en hier in deze wereld door jou stem is gegeven.

Oefen, dierbaren, Ik zal jullie meer en meer volledig leiden in je bewuste gewaarzijn.

De Liefde stroomt uit om zichzelf te vinden en jullie zijn de belichaming van Liefde.

(Vertaling: Bert Menninga)