colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Eläminen Sisältä Käsin Uuden Maailman Lähteenä

1-24-12

Rakastetut, näinä tärkeinä aikoina minun täytyy kehoittaa teitä muistamaan että teidän elämänne on peräisin Minusta. Te elätte Hengestä käsin. Teidän sydämeenne virtaa lisääntyvästi energiaa josta sitten tulee teidän elämänne ja kaikki mitä siinä näette.

Sen vuoksi pyydän teitä palaamaan päivittäin ja jopa tunneittain siihen täydellisen luottamuksen tilaan jossa tunnette tämän Rakkauden hämmästyttävän voiman – jossa tiedostatte että Minä Olen teidän jokapäiväinen leipänne, että Minä Olen teidän ruokanne. Ensin on hengellinen joka sitten muuttuu fyysiseksi eli maailman symboleiksi.

Kun teidän sydämenne avautuu ja värähtelynne kohoaa korkeuksiin, huomaatte elämänne vähitellen pääsevän yhä enemmän sopusointuun teidän sydämenne totuuden kanssa. Mutta rakkaat, älkää pysähtykö siihen älkääkä erehtykö etsimään ulkopuoleltanne sitä mikä täyttää teidän tarpeenne.

Muistakaa että se tulee Rakkautena, Minulta. Mitä enemmän tunnette ja uskotte näin, sitä enemmän asioita manifestoituu kauneuden maailmana, Taivaana Maan päällä. Kun näette elämänne muuttuvan ja kun tunnette Rakkauden kehoittavan teitä tähän, tai tuohon ... ryhtykää siihen. Toimikaa Rakkauden Hengen kehoitusten mukaisesti.

Kun kuulette opastukseni, kuunnelkaa. Pysähtykää aina hetkeksi ja tiedostakaa mistä teidän siunauksenne tulevat. Yhdistykää Rakkauden värähtelyyn. Palauttakaa jatkuvuus, virtaus, kunnes teidän olemuksenne jokainen atomi muistaa että Minä Olen Lähde ja Minä Olen Rakkaus ja että te olette juuri tämä energia.

Te olette Minun sydämeni. Te olette Minun Valoni, ja tämä yhteys on se hengellinen maaperä josta jokainen symboli saa alkunsa, jokainen teidän elämänne kokemus.Varsinkin silloin kun tunnette voimakkaan kehoituksen ryhtyä toimeen, palvelemaan, siirtyä tietylle polulle, hankkia tiettyä ruokaa joka vetoaa teihin voimaa pursuavan terveyden puolesta, muistakaa että kaikki on peräisin tästä yhteydestä ja se ilmentyy aina teidän sydämenne kautta.

Inhimillinen näkökulma on aina ollut katsoa ulkopuolellenne ja uskoa että ravinto tulee ruoasta ja runsaus tulee rahana. Mutta sydämen totuus sanoo selvästi että Lähde on Luomisen Hetki. Se on elämän energia. Se on elävän Rakkauden voima joka ilmentyy heijastaen teille sen paikan jossa te elätte, teidän yhteytenne tason, siunaukset jotka tulevat osaksenne syvästä yhteydestä siihen loputtomaan elämään joka Minä Olen.

Rakastetut, me saamme aikaan tässä maailmassa muutoksen, joka merkitsee kaikkea. Se on siirtyminen Rakkauteen. Se on tietoisuus Jumalasta. Se on totuus yhden elämän ykseydestä joka hengittää teitä ja elää runsaudessa tässä ja nyt.

Tältä paikalta Uusi Maailma puhkeaa esiin, maailma jonka teidän sydämenne luo, näky joka on ollut teidän edessänne koko elämänne ajan. Se on sisäinen varmuus siitä että rauha voi vallita, että yhdenvertaisuus ja runsaus on olemassa kaikkia varten ja että Rakkaus on ainoa totuus.

Näiden asioiden aika on nyt toteutua, ilmentyä, tulla koetuksi ja juhlituksi. Mutta ainoa tapa jolla tämä voidaan tehdä on että te kaikki rakastetut muistatte syvällä sisimmässänne Lähteen. Teidän täytyy muistaa virtaus, se että kaikki elämä on lähtöisin sydämen kautta tapahtuvasta Minä Olen Jumalan loistavasta purkauksesta Rakkauden heräämisenä.

Te olette täydellinen osa tätä kun palautatte todellisen luottamuksenne elämänne lähteeseen, sydämen tuntevaan tasoon ja meidän yhteyteemme ja sitten, kun ylläpidätte tätä omana totuutenanne kunnes on selvää että elämä jota elätte maailmassa on tulosta teidän sydämenne sopusoinnusta.

Luottakaa Minuun leipänänne, vetenänne, ravintonanne jolla todella elätte ja runsautena joka pitää teitä yllä...vaikka se ensin tuntuu ja näyttää mahdottomalta ja uhmaa kaikkea mitä olette mielen kautta kokeneet inhimillisenä ilmaisuna. Kun kuuntelette, kun pysähdytte, kun valintanne on muistaa virittäytyä elämän lähteeseen, muistaa ennen kaikkea että tämä yhdistymisen paikka, tämä luottamus meidän Rakkauteemme, tämä yhdistyminen elämän ja Rakkauden piiriin, antamiseen josta sitten tulee teidän maailmanne tässä hetkessä jonka käytätte muistamiseen – ennenkuin otatte ruokaa lautasellenne, ennenkuin käytätte sen rahan ostamiseen, ennenkuin teette valintanne sen suhteen mitä tarvitsette elämäänne.

Kun pysytte tässä luottamuksen värähtelyssä, kun kohotatte katseenne saadaksenne hengellisen ylläpitonne, se tuo teidät Uuden Maailman värähtelyyn, maailman joka on todellinen Taivas, maailman joka on ilmentynyt Rakkaus. Tämä on totuus kaikilla alueilla...jopa sellaisilla alueilla joita ette ole edes koskaan pysähtyneet miettimään.

Rakkaussuhteiden alueella, tietenkin...mutta alueilla jotka näennäisesti ovat lähtöisin teidän ulkopuoleltanne kuten puutarha, ruoan viljeleminen, sen valitseminen mitä syötte... jopa uskomus että teidän täytyy pitää huolta kehostanne määrätyllä tavalla...kaikissa näissä pyydän teitä yksinkertaisesti muistamaan pysähtyä hetkeksi, avata sydämenne, palauttaa mieleenne yhteys elämän todelliseen virtaan ja lähettää eteenpäin kiitollinen rukous siitä että Minä Olen teidän Lähteenne – esimerkiksi, että Minä Olen teidän ruokanne, teidän energianne, lämpönne, kykynne pitää huolta elämänne piiristä, ympäristöstänne.

Tämä kaikki tulee sisältä käsin, purkautuen sydämen kautta Rakkauden energioina, ja meidän yhteytemme tulokset ilmentyvät sitten maailman symboleina ja elämänä jota te elätte täällä.

Näinä voimakkaan muutoksen aikoina suurin muutos on tämän muistaminen että te voitte kääntyä Minun puoleeni kaiken suhteen. Rakkaus joka te olette pitää teitä yllä.

Mitä syvemmin tunnette tämän ja uskotte tuntemisen tasolla, resonanssin tasolla että elämä tulee Minusta...että teidät luodaan täydellisesti rajattomassa loistossa ikuisessa Nykyhetkessä, että te voitte ottaa vastaan tämän täydellisyyden, sanoa "Kyllä" sille, sanoa "Kyllä" elämälle sellaisin tavoin joita mieli ei pysty edes kuvittelemaan...sitten, luottakaa siihen että teidän sydämenne pystyy ilmentämään tätä Rakkautta, tätä elämänvoimaa, tätä iloa elämisen kokemisesta, kaikkina teidän kokemisenne hetkinä maailmassa.

Kun te yhdistytte Minuun kaiken Lähteenä, teidän on helpompi vapautua itsenne ulkopuolella olevan elämän yhteisestä unesta. Tämä ei tarkoita että teitä ei kutsuta toimimaan tai että te ette tarvitse tai halua syödä ruokaa...vaikka tämäkin voi muuttua.

Se tarkoittaa että tehtyääne jonkin valinnan, seuraavana on edessä muistamisen hetki ennen kuin siirrytte eteenpäin, ja se hetki tuo takaisin Todellisen elämän todellisen virtauksen, sen tunnustamisen Jumalan kauniina ilmentymänä joka te olette, tässä ja nyt. Ja sitten, kun muistatte tämän ja kun teidän sydämessänne soi laulu joka tietää että teistä pidetään täydellisesti huolta, sitten te teette liikkeen. Ostakaa ruokanne. Tehkää mehunne. Omaksukaa Luomakunnan symbolit kun ne ilmaantuvat teidän maailmananne.

Jos jotkut symbolit ovat vielä epätäydellisiä ja niissä on vielä kaksinaisuuden värähtely, antakaa ensin elävän Hengen kertoa teille mikä sen kokemuksen palvelulahja on jota te elätte. Vakuuttautukaa sitten tästä elämästä ja yhteydestänne Minuun Lähteenä, kyvystänne olla tämä Rakkauden räjähdys.

Tuntekaa sydämenne tänä suurenmoisena aurinkona joka sykkii Minä Olen Jumalan energioita joita te elätte ja nimitätte ja teette omiksenne. Ylläpitäkää sitä jumalallisen yhteyden tuntevaa tilaa kun kuljette eteenpäin, ja yhdistykää kaikkeen sydämenne kautta, yhdistykää kaikkeen – luoden Todellisen yhteyden Rakkauden energioiden kanssa. Niistä tulee teidän maailmanne kun kohotatte katseenne ja nostatte värähtelynne kunnes se mitä näette on totuus siitä mitä te olette.

Niinpä rakastetut, tällä hetkellä näyttää siltä kuin siinä olisi monta kerrosta. Uuden Maailman energiat ovat korkeat ja kirkkaat. Vanhan maailman energiat ovat likaisemmat, epäselvät. Ne on vielä sidottu vanhaan tapaan nähdä asiat. Teidän työnne, jos niin haluatte, on pysyä kiinni Rakkauden maailmassa jonka lähde on Jumala ja joka virtaa teidän sydäntenne kautta ilmentyäkseen elämän ja terveyden ja runsauden maailmana kehossa, Rakkaudessa, ihmissuhteissa, ilossa... runsauden työssä, palvelemisessa, siinä kaikessa.

Se tulee ensin esille teissä, ilmentyneenä teidän muuttuvan maailmanne symboleissa, ja sitten kunnioitettuna, rakastetut, ja tämä on niin tärkeää ...kunnioitettuna sen Rakkauden ilmaisuna joka te olette, vastaan otettuna yhteydessä sydämeenne ja ylistettynä.

Päämäärä on että teistä tulisi nyt elämään osallistujia. Tämä on nyt näky joka resonoi teissä. Tähän elämään, tähän Minä Olen Rakkauteen luottaminen riittävänä kaikkiin tarpeisiinne tuo teille kyvyn elää Jumalan sydämenä, avoimena, saatavissa olevana ja ikuisesti vapaana...juuri tässä, ilmaistessanne itseänne inhimillisinä olentoina.

Kun teidän sydämenne avautuu, maailma muuttuu. Tietoisen kosketuksen saaminen tähän maailmaan on tärkeää. Tämä merkitsee liittymistä omaan sydämeenne, jotta voisitte pysähtyä ja muistaa ja kunnioittaa elämää ja kaikkia sen lahjoja, jotta Rakkaus voisi ilmentyä maailmana. Rakkauden maailma tulee esille juuri nyt tässä muistamisessa ja yhdistymisessä, teidän sydämenne Lähteen näkemisessä ja siihen yhdistymisessä, sallimalla Minun antaa teille ravinnoksi vapautta.

Tänä aikana te olette voimakkaita luojia. Tänä aikana teidän sydämenne uskomukset toteutuvat, tietoisesti parannettuina Rakkaudella, niin kauan kuin te tunnustatte sydämenne ja elätte sisältä käsin ulos.

Nyt olen sanonut teille että kaikki minkä näette on yksinkertaisesti pintakiiltoa joka on maalattu Rakkauden maailman päälle – heijastusta sydämen uskoon erillisyydestänne kaikesta ja täydellisestä hyvästänne. Tämä on totuus ja kiertokulku tapahtuu molemmin päin. Te voitte saada aikaan tämän yhteyden elämän totuuden kanssa, Rakkauden Lähteen kanssa kulkemalla illuusion läpi, ottamalla sen mitä näette maailmana ilman että uskotte sitä ja käyttäen sydäntänne totuuden näkemiseen ja liikkuen suoraan illuusion läpi. Tämä tuo teidät, rakastetut, samaan paikkaan.

Mutta koska nyt olemme parantamassa kaksinaisuutta, koska on aika lopettaa uskominen erillisyyteen Minusta, Rakkaudesta, sen elämän ylistämisestä joka te olette, on tärkeää nyt tunnistaa sisäinen Lähteenne ja avoin sydämenne voimakkaana kanavana jonka kautta voitte luovuttaa maailmalle todellisen Rakkauden voiman, säteilevän, elävän, ilontäyteisen. Tämä tekee teille mahdolliseksi keskittää maailmanne, olla se kiitos että teissä olevasta Rakkaudesta tulee maailma jonka näette ja että Minä autan teitä aina.

Minä Olen teidän jokaisen tarpeenne täyttymys. Mitä enemmän tunnette näin, sitä ihmeellisempää elämästänne tulee, niin että asiat joita tarvitsette ilmestyvät hetkessä mitä hämmästyttävimmällä tavalla.

Niinpä katsokaa minua kun avaatte aamulla silmänne ennen kuin ajattelette mitä päivän aikana pitää tehdä. Ennenkuin ajattelette säätä tai mitä pukisitte päällenne, palatkaa sydämeenne ja kylpekää Minussa kunnes muistatte että kaikki hyvä ja kaikki mitä tarvitsette toimitetaan teille, ja teidän sydämenne kautta jopa sää muuttuu ja runsaus näyttää tipahtavan taivaasta ja näyttäytyvän tavoin joita ette pysty ennustamaan.

Kaikkein yksinkertaisimmissakin asioissa muistakaa että teidän elämänne tulee Minulta. Kun luomisen Hetki synnyttää Rakkauden kokonaisuuden uudestaan hologrammina, tuntekaa tämän totuuden värähtely. Astukaa sitten esiin ja antakaa päivänne alkaa, älkääkä hämmästykö tapaa jolla Rakkaus tulee teidän eteenne tuoden teille yhä uusia tapoja juhlia tätä kokonaisuutta ja muistaa että Minä Olen teidän elintarpeenne ja että teidän sydämenne toimii kanavana maailmaan.

Siten kaikkea mitä teidät ohjataan tekemään tuetaan korkeimmalta tasolta ja te tunnette Rakkauden yhteyden kaikilla tasoilla, kaikilla elämänne alueilla, kunnes jokainen hengenvetonne on juhlaa ja kiitollisuutta ja jokainen elämänne hetki on kiitollisuuden rukous Uuden Maailman ilmentyessä esteettä ja teidän eläessänne taukoamatta sydämenne kautta.

 

sidebar-stars-long-5






sidebar-stars-long-4






sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate