colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
JESHUA (Jeesus): Rakkauden Malli
Jokaiselle Olennolle Uudessa Maailmassa
1-8-12

Rakkaat Ystävät, te joiden kanssa kuljen ikuisuuden liikkeen kautta: nyt on käytettävissä uusi Rakkauden ja Valon matriisi, jolle rakennetaan ihmiskunnan ilmaisutapa Jumalan sydämenä Rakkauden maailmassa.

Tähän matriisiin päästään sisään vain sydämen kautta. Se on mielelle pääasiallisesti näkymätön, mutta niille joiden sydämet ovat avoinna ja valmiina ottamaan vastaan Rakkauden energiat se näyttäytyy hyvin kirkkaana, hyvin aktiivisena ja hyvin voimakkaana. Tämä Rakkauden matriisi antaa teille sysäyksen, jotta teidän on helpompi siirtyä sydämeen...se näyttää teille elävän Valon rakenteen, jolle voitte rakentaa kehonne ja maailmanne puhtaan Valon ja Rakkauden ilmentyminä.

Tämä Valon matriisi on Kristuksen malli. Se on Jumalan sydämen puhdas ilmaus liikkuvana, iloitsevana ja kunnioittavana. Jokainen elektroni imee itseensä Jumalan loistavaa elämää ja leviää Rakkauden Todellisuudesta maailmaan täysin esteettä ja yhdistää helposti nämä kaksi.

Tämä Rakkauden matriisi on Uuden Maailman ihmisolennon malli. Se on tikapuut taivaaseen, niin sanoaksemme. Juuri se antaa teille kyvyn siirtää virityksenne fyysisenä olentona elämisestä kokemukseen loputtoman Valon elävistä elementeistä, täydellisestä Rakkaudesta.

Tämän me aktivoimme nyt niissä jotka pyytävät Sydämen Aktivointia ja se tuo teidän tietoisuuteenne voimaa joka jatkuvasti muistuttaa teille että te olette jumalan olemusta. Te pystytte tuntemaan virittäytymisen elämään ja elävään Rakkauteen.

Tämä matriisi, tämä täydellisyyden malli joka ilmentyy symboleina elämästä "ihmisolentona" koskee nyt jokaista ihmistä. Kaikki voivat nyt valita kääntymisen pois vanhasta duaalisuuden maailmasta ja tuntea jumalallisen Rakkauden ilmentymisen elämänä ja maailmana.Tämä tulee teille usein värähtelevänä Rakkauden tunteena. Se tulee teille tietoisuutena Jumalan resonanssista ja se avaa teidän kykynne ilmentää itseänne tänä elämänä kehossa hetki hetkeltä -- vapaina tavasta perustaa kokemuksenne ajan ja egomielen aikahavainnoille.

Siirtyminen tähän Rakkauden matriisiin päästää irti yhteisesti sovittuun ajan uneen juuttuneet olennot, jotka ovat kiinni siinä kaikin mahdollisin inhimillisen ymmärryksen köysin. Tästä vapaudesta kumpuaa se mitä te kutsuisitte "parantumiseksi", mahdollisuus ottaa vastaan uudenlainen elämän, olemisen, "todellisuuden" ilmaisutapa joka on hyvin jännittävä.

Niinpä, kun te avaatte ja aktivoitte sydämenne, te aktivoitte tämän täysin uuden mallin, tämän puhtaan, ikuisesti liikkuvan elävän Rakkauden rakenteen jotta se voisi olla teidän kokemuksenne elämisestä maailmassa ja Jumalan tietoisuuden yllä pitämisestä joka hetki.

Tämä malli leviää helposti mielen alueen rajojen yli. Se ulottuu yli sen muutoksen jota te kutsutte "kuolemaksi". Se avaa kyvyn herätä kokonaisuudelle ja ottaa vastaan sydämen täyteläisyys ekstaasin ja loputtoman ilon tunteessa.

Se sisältää myös todellisen identiteetin, joka on Rakkauden yhteen kietoutuneet energiat luotuna yhdeksi sydämeksi joka on aina ja ikuisesti saatavilla kanavana Rakkauden lisääntymiselle, täksi sydämeksi jonka te tunnette nimellä Kaksoisliekit. Koska tämä Rakkauden todellisuus on syrjäyttänyt "pienen mielen todellisuuden" rajalinjan, ihmissuhteet muuttuvat hämmästyttävin tavoin. Tulee olemaan aivan yhtä todellista kokea Kaksoisliekkirakkaus vuorovaikutuksessa maanpäällisen elämän ja sen ilmaisukaaren välillä jota te kutsutte henkimaailmaksi.

Lähitulevaisuudessa tulee aika jolloin ne jotka elävät hengessä, sellaiset olennot kuin minä, ovat yhtä näkyviä ja yhtä Todellisia kuin ne jotka ovat edessänne kehossa kaikille joiden sydämet ovat avoinna. Tämä vie siihen pisteeseen, jolloin pitää luoda uusi kieli ilmaisemaan näitä Todellisen Rakkauden liittoja ja käyttämään hyväksi niiden palveluksia maailmalle.

Taaskin, tämä voidaan saavuttaa vain sydämen kautta, joten jos ihminen jatkaa partnerinsa kiihkeää etsimistä pienen mielen avulla loputtomasti, hän ei siinä onnistu --- ei sillä Todellisen läheisen yhteyden tasolla jolla Kaksoisliekit ovat.

Täydellisyyden malli on jo olemassa siinä arkkityypissä jota te kutsutte Paratiisiksi ennen "syntiinlankeemusta". Puhdasta Rakkautta ilmaistiin täydellisesti, vaikkakin "ilmaistiin" ei ole todellisuudessa oikea sana, koska tämä Valon ja elämän ja Rakkauden malli sykkii edelleen maailmaan juuri nytkin tehden kaikille mahdolliseksi tulla tietoisiksi siitä keitä he ovat, mitä he ovat Jumalan suurenmoisena sydämenä. Tämä viritys on nyt yhdistetty ja se resonoi Rakkauden ilmennetyn mallin kanssa, joka on tulossa esiin Uuden Maailman mallina tai rakenteena.

Miksi kaikki tämä vaiva kun kaikki on tietoisuutta? Eikö olisi yksinkertaisempaa jos kaikki vain heräisivät?

On tärkeää että tämä malli on saatavilla, niin että jokaisella on väline sydämen valintojen tekemiseen ja niiden tuomiseen maailman symboleihin – kunnes sydän on täysin avoin ja puhdas yhdistyminen Jumalan kanssa on kylliksi ja elämän ja sen vuorovaikutusten ja ilojen kokeminen tapahtuu täydellisesti sydämen kautta.

Siihen mennessä on tärkeää että on olemassa keino rakentaa silta ihmiskunnan erilaisten värähtelytodellisuuksien välille ja juuri sitä ne meistä ovat tekemässä jotka palvelevat ihmiskuntaa – luomassa oviaukkoja sydämeen ja tikapuita jumalalliseen.

Niinpä rakkaat ystävät, kun teidän sydämenne aktivoidaan ja käynnistetään, tämä malli, tämä matriisi kutsuu teitä kiistattomasti. Jos pidätte sitä yllä tietoisuudessanne ja tunnette sen resonanssin, kaikki elämän valinnat tulevat helpommiksi ja helpommin ilmaistaviksi maailmassa, teidän elämänne, teidän kehonne ja teidän energiavirtanne symboleissa.

Minä kuljen aina kanssanne auttaen teitä, viritän teitä Rakkauteen ja iloon, annan teille kaikki ne vastaukset jotka olette avoimia ottamaan vastaan ---

ja säteilen iloa teidän todellisuuteenne antaakseni teille viestejä ja virittääkseni teitä Jumalaan, jotta te ylistäisitte tätä meneillään olevaa siirtymistä ja maailmaa joka ilmenee vain Rakkautena.

NIILLE JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE PYYTÄNEET SYDÄMEN AKTIVOINTIA TAI VAIN TIEDOKSI:

S Y D Ä M E N A K T I V O I N T I

Palvelu Circle of Light- Henkiseltä Keskukselta

Viestit Jumalalta Circle of Light-keskukselle kertovat meille että Rakkaus joka virtaa Maahan on nyt lisääntymässä huomattavasti, tulvien sydämiin tänä Sydämeen Siirtymisen aikana. Meidät on Circle of Light-keskuksessa johdettu tarjoamaan Sydämen Aktivointia kaikille jotka haluavat laajentaa sydämensä avaamista enemmän saadakseen vastaanottaa tämän lisääntyvän Rakkauden sisään virtauksen.

Sydämen Aktivointi on ilmaista. Siitä ei pyydetä rahallista korvausta. Sydämen Aktivointia varten pyydämme teitä lähettämään meille osoitteeseen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sähköpostiviestin jossa on teidän nimenne, sähköpostiosoitteenne ja suostumuksenne Sydämen Aktivoinnin vastaanottamiseen. Pyydämme myös että kirjoitatte muutaman lauseen halustanne vastaanottaa tämä palvelu. Pyydämme myös yksinkertaisena vastineena että sitoudutte antamaan tämän informaation edelleen vähintään viidelle henkilölle. Tämä vastine sulkee antamisen ympyrän. Te voitte käyttää Facebook-Ystäviänne, sähköpostilistojanne, forumeita tai muita internetyhteyksiä tai –lähteitä laajentamaan tätä Sydämen Aktivointia meidän puolestamme. Otamme myös mielellämme vastaan lahjoituksia Circle of Light-keskukselle kiitokseksi Sydämen Aktivoinnista. Sille löytyy erinomaista käyttöä, sen vakuutamme teille. Voitte käyttää tähän Lahjoituslomaketta (Donation form) kotisivullamme www.circleoflight.net.

Pyydämme teitä myös lähettämään valokuvan itsestänne.

Mitä Sydämen Aktivointi saa aikaan? Sydämen aktivointi herättää jumalallisen kipinän joka on meidän jokaisen sydänkeskuksessamme, murtautumalla joissakin tapauksissa näkymättömien esteiden läpi joita mieli on luonut ja joita Jumalan Viestit ovat kutsuneet nimellä "virheelliset sydämen uskomukset". Sydämen Aktivointi johtaa sydämen puhtaan Rakkauden liiton voimaan ja läheisyyteen joka on Jumala, meidän Luojamme. Se muistuttaa meille että me olemme Jumalan Rakkaus joka ulottuu maailmaan meinä jokaisena, Luojan aktiivinen voittava sydän.

Egomieli yrittää aina selittää maailmaa ja selittää henkistä polkua tai heräämistä. Sitä ei voi mitenkään selittää. Sen sijaan se on sellaisen aktivoimista joka on jo olemassa elävänä teissä, joka toimii jo täydellisesti. Jokainen sydän on Jumalan sydän. Mikään mitä me koskaan olemme kokeneet Maan elämässä ei ole sitä muuttanut eikä voi sitä muuttaa. Rakastetun ja Hänen sydämensä liitto on ikuinen, läsnä kaikkialla ja täysin tunnustettuna jokaisessa elämän elektronissa joka on läsnä Jumalan kokonaisuudessa. On vain ollut olemassa muistinmenetys, ihmiskunnan unohdus sen suhteen että me olemme Jumalan sydän ja pelkkää Rakkautta. Meidän huomiomme on kohdistunut muualle. Sydämen Aktivointi nopeuttaa meidän keskittymisemme palaamista siihen keitä me todella olemme.

Yael Powell on kanava, sydän jota on valmisteltu 35 vuotta mystisessä liitossa olemaan tämän Sydämen Aktivoinnin kantaja. Hänet on johdettu toimimaan läheisesti Jeshuan (Jeesuksen) kanssa tässä prosessissa. Käyttäen Yaelin sydäntä kanavana Jeshua muiden Valo-Olentojen kanssa yhdessä "sytyttää kipinän sydänkeskuksessa eläväksi jumalallisen tunnustamisen ja palvonnan liekiksi. Sydän joka on sytytetty siihen totuuteen joka elää sen sisällä on todella Jumalan magneettinen läsnäolo. Se on Luomakunnan voima avata tie illuusion läpi niin että Rakkaus voidaan kokea helposti kaikilla tasoilla joilla te elätte."

Kenen pitäisi pyytää Sydämen Aktivointia? Kenen tahansa ja kaikkien! Sydämen Aktivointi ei vaadi että henkilön pitää olla fyysisesti läsnä Yaelin kanssa tai edes puhelimitse. Aktivointi tapahtuu hänen yhdistyessään Hengen kanssa meditaatiossa. Kaikki mitä tarvitaan on teidän vilpitön kirjallinen pyyntönne. Me emme tiedä emmekä sen vuoksi voi ilmoittaa teille tarkkaa hetkeä jolloin Sydämen Aktivointi tapahtuu, mutta olisimme iloisia jos kuulisimme muutoksista joita teidän elämässänne on tapahtunut.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate