colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Let Yourselves Be Loved By Me.

It Is the Source of the World's Healing

Låt er bli älskade av Mig.

Det är Källan till Världens Helande

Älskade, låt Mig få älska er. Öppna era underbara hjärtan för Mig och låt Mig skölja er med Min Kärlek tills den penetrerar all illusion i era liv på Jorden - tills ni minns er Kärlek för Mig och att Min Kärlek för er är det som vägleder ert liv varje ögonblick varje dag.

Ni har kommit till världen för att hela den, för att omvandla separation till Kärlek, men ni har fastnat i det här rummet av speglar där ni försöker göra er fria. Älskade, det kan inte göras. Jag Är ert enda svar. Ni är ämnade att alltid finna sanningen om er själva hos Mig och att känna igen inte enbart er identitet utan ert sanna värde genom samvaron i denna Kärlek.

I stället, genom att sugas in i "omkastningen", har ni fortsatt leta utanför er själva efter Kärlek och ni har letat genom hela världen efter svar på hur ni till slut ska bli lyckliga och fria. Ni var ämnade att finna er sanning och skönhet i Min Kärlek och i den djupa försäkran om er plats i Mitt hjärta.

I den här världen har ni, först, som barn sökt hos era föräldrar som själva var skadade på grund av bristen på sann Kärlek, och som inte kunde ge till er er sanna identitet, en otvetydig acceptans, en absolut ovillkorlig positiv uppmärksamhet. Och så har ni outtröttligt sökt genom världen för att finna saker som fyller er. Era böner om när ni äntligen skall bli älskade har kontinuerligt stigit upp till Mig.

Gång på gång tittar ni in i någon annans ögon och väntar på den acceptans ni längtar efter, väntar på värmen från den Kärlek som till fullo ser er och älskar er från djupet av er varelse. När ni inte finner det, vänder ni tillbaka till er själva och säger, "Nå, jag måste lära mig att älska mig själv."

Men älskade, ni kan inte älska er själva, inte med egot och inte genom det lilla självet som egot har skapat. Kan ni se att det liknar ett djur som jagar sin egen svans och försöker älska något med något som inte kan älska? Så jag kallar på er dagligen, varje timme. Jag sjunger i er varelse och min sång säger, "Jag Är det enda svaret. Jag Är er enda Kärlek. Jag Är den Verkliga Kärleken som ger er den sanna identiteten och fyller er med livsglädje och med den djupa vetskapen om att ni är älskade bortom evigheten och inget kan någonsin störa denna Kärlek som är ovillkorlig och gränslös.

Era hjärtan är vad som skapar världen och det är era hjärtan, älskade, som måste skapa Himmelen på Jorden. Det är era hjärtan som är bron mellan världen och evigheten, och era hjärtan är nu kallade att hela, hela den djupa övertygelsen om separationen från Kärlek som grundar sig på er separation från Mig.

Endast när ert hjärta lever i detta Ljus, omfamnad i den här Kärleken varje ögonblick - Endast då kan ni se Kärleken återspeglas framför er som det underbara ansiktsuttrycket från er Twin Flame och som en värld som i sanning är ett Paradis av sanning och skönhet. Allt börjar här med Mig. Det börjar i denna timvisa samvaro. Det börjar när ni slutligen tillåter ert hjärta att helas från alla dess drömmar av smärta och brutenhet.

Det helas i värmen från hågkomsten att er Kärlek ges orubbligt av Mig och att i den och endast i den kan ni finna er sanna identitet. Endast i Kärleken kan ni bli fria. Och oh, älskade, egots stora lögn, det största bedrägeri det har bevarat är att ni måste vara rädda för Mig och att ni inte kan leva i den här samvaron som är den vackra fontän av ert Verkliga Liv och den enda vägen till fullständig frihet.

Så allt som ni har kommit till världen för att göra vilar på ert återvändande till Mig och på er förmåga att välja bortom egots rädsla och att i sanning, i sanning låta Mig komma in så att Jag kan vara för er denna källa till frihet och Kärlek som ni längtar efter.

När Jag nuddar vid er, Min mänsklighet, älskade celler i Mitt eviga hjärta, känner Jag en stor desperation, detta sökande efter Kärlek där ni vänder er utåt ifrån er själva och älskade, detta är omkastningen i ett nötskal. Det är egots lögn förkroppsligad.

Så Jag kallar er tillbaka till enighet som kommer av att leva i denna Kärlek vilken Jag alltid och för evigt ger er. Jag har uppmanat er att bada i Ljuset. Nu kallar Jag er att komma in i detta Ljus och till slut låta det vara för er uppvaknandet av ert sanna hjärta. Låt det vara minnet av er Verkliga identitet som andas Mitt namn och som slår i Skapelsens rytm, tagandes in denna Kärlek som Jag Är och endast då, givande den utåt - få den tillbaka igen och returnera den Hem till Mig.

Det är Skapelsens lag som endast kan börja ifrån den sanna början som är alpha, vilket är den Kärlek Jag Är, som är centrum, sanningen om allt liv. Det är vad några har kallat existensens "nollpunkt". Det är den plats där bortom allt behov av kunskap och i den stora källan av känslor ni känner att ni är fullständigt älskade för evigt.

Denna Kärlek är ovillkorlig och inget som världen kan drömma kan störa den. Alla olika sätt som egot har uppfunnit för att hålla er borta från Mig genom att övertyga er... vad det än är... att ni har syndat, att ni inte är värdiga, att ni inte är goda nog, att om någon kände till de djupa hemligheterna inom er, skulle ni inte vara älskade... Sanningen är att Jag känner er ända in i minsta atom och elektron och Jag älskar er med Allt Jag Är, och tro Mig, det är "stort"... som ni säger. Allt Jag Är är Allt Som Finns och det är så mycket Jag älskar er.

Min Kärlek är som balsam för er själ. Den är vad som är menat vara er dagliga föda, er sanna näring och det som ger er rätt förhållande till Allt Som Är. När som ni återvänder till Mig, när som ni vänder om, älskade, när ni i sanning är återfödda i den levande själen - för ni verkligen med er hela mänskligheten och läker mardrömmen om brustna hjärtan. För ert hjärta kan endast veta sin sanning när ni accepterar Min Kärlek och då Jag Är centrum i ert liv.

Om ni kommer och helt enkelt kallar på Mig och säger, "Gud, jag är redo att acceptera din Kärlek," kommer ni att känna denna Kärlek i djupet av er varelse som sköljer bort all ångest som världen framkallat. Den för er till den sanna ro i vilket ni är ämnade att leva, där ni vet ni kan leva på denna Kärlek. Den ska vara er föda, ert "kött," ert liv, glädje som kommer ifrån vetskapen om er sanna plats som mottagare av Skapelsens energier, hjärtat av Gud Jag Är.

Så kom och bada i Ljuset, drick denna Kärlek och låt den fylla era hungriga hungriga hjärtan och tillåt er äntligen att känna vad det betyder att vara villkorslöst älskade för allt det ni är. I denna Min Kärlek kommer ni att finna hur den bränner bort alla illusioner, alla egots avskräden och för er tillbaka till ett liv i skönhet, levande i förtröstan och nåd och gåendes i trygghet framåt från centrum med vetskapen, den djupa medvetenheten om att ni är älskade och sedda som perfekta av Mig.

Alla frågor ni har och bönerna ni ber och alla era problem i livet, älskade, kommer från denna djupa och ibland förvirrade önskan om att bli älskade. Tusentals och åter tusentals trådar av relationer som speglar visar er vad ni inte ser. Varje ögonblick viskar Min röst inom er, "Vänd om, älskade, och bli fria."

Lita på sanningen att den här världen är en spegel född av övertygelser av ert hjärta och ert hjärta, när det har vänt tillbaka till sitt Hem i Mig, kommer att utstråla den största frid, sann extas och glädje som speglas åter av er Twin Flame. Den kommer att stråla ut från ert Twin Flame hjärta i symboler av glädje och perfektion, skapandes övergångsvärlden av Kärlek och fullföljande er mission.

Det finns tusentals sätt för er att tjäna, var och en av er, men inget kommer att transformera världen som detta - återvändandet till Mig i det djupa accepterandet av Min Kärlek till er. Låt den jaga bort alla moln av tvivel och rädsla. Låt den upplösa alla lager som egot byggt tills ert hjärta varje ögonblick har vingar och tills ni för evigt är i kontakt med Verkligheten och med Min Kärlek för er.

Jag har sagt till er förut att ni inte kan älska er själva och Jag vet, älskade, detta går emot er populära kultur. Men då ni söker hos er själva, söker ni i allmänhet hos denna mänskliga identitet och det är en identitet skapad av egot. Jag försäkrar er att egot inte kan älska. Och ändå, fortsätter ni sökandet efter Kärlek i relationer med andra egon. Käraste, det kan inte göras.

Sann Kärlek är enbart och för alltid en återspegling av vår Kärlek, er för Mig och Min för er, inbyggd i själva hjärtat av er varelse som er motpart, er Twin Flame. Den reflekteras runt omkring er genom er varelses djupa frid som för evigt badar i Min ovillkorliga Kärlek. Världen blir en återspegling av hjärtat i stället för egot. Endast då står er Twin Flame framför er.

Vänd er inte till världen för att hela er. Leta inte efter Kärlek utanför er själva. Kom tillbaka till källan för er sanna näring och tillåt er slutligen att i sanning känna denna Kärlek. Då kommer ni att veta vad det betyder att leva i nåd och genom nåd bli hela, så att ni kan föra fram till världen den sanna erfarenheten av relationen med Mig som är er frihet.

Hjärta för hjärta framstår minnet och varje hjärta får vingar, och lika fort som hjärtan återvänder till Mig, lika fort kan den gamla världen ta slut och övergångsvärlden av Kärlek födas och varje liv bli till ett överflöd av glädje. Varje välsignat hjärta dansar då med sin motpart i varje region av Allt Som Är, inklusive den här. Egot kommer till slut att finna sin egen sanna lycka då Kärleken upplöser egots grepp på er. Varje del av energi som personligheten bestod av kan bli returnerad till frihet.

Energi kommer att flöda mellan alla dessa delar av Ljus och Kärlek som är mänskligheten utan några gränser överhuvudtaget. Varje hjärta kommer att vara öppet i en samvaro så underbar att livet blir till en symfoni av glädje och världens symboler arrangerar sig själva till storslagenhet och sant outtömligt överflöd tills varje hjärta till fullo minns att finna sitt Hem i Mig. Då är meningen med världen uppfylld och ni är fria.

Det första steget för varje hjärta är återvändandet till Mig och accepterandet av Min Kärlek för er. Så låt detta bli er dagliga föresats. Låt detta bli er öppenhet. Låt det bli bönerna som fyller era nätter och låt det bli impulsen till ert tjänande - hjälpande andra att vända åter till Min Kärlek, så att varje människa känner sig själv som vacker, omsluten av en total ovillkorlig positiv uppmärksamhet. Alla de saker som förväntades bli uppfyllda av föräldrar eller av relationer blir slutligen uppfyllda av Källan som det alltid varit menat.

Värmen från Min Kärlek skall tina varje fruset hjärta. Av er själva, älskade, kan ni inte göra det. Men älska Mig med hela ert hjärta och ta emot Min Kärlek och världen blir hel igen.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate