colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Svarandes på Uppmaningen
Väljande den Nya Världen
Oavsett Hur Ni Mår

Ni lever i ett kosmos av Kärlek som flödar av livskraft och glädje, vävd av det magnifika glimrande nät av enighet som Jag Är. I detta liv av diamant-facetterade under finns ingen isolering, förtvivlan eller ensamhet, för varje andetag möts med den Kärlek som ni delar med Allt Som Är. Ni är omslutna av en varm och öm Kärlek som är Min djupa och intima Kärlek för er, och ni delar livets rörelse med det levande kosmos.

I detta kosmos av en aldrig sinande glädje, möts varje rörelse inte endast med framgång utan även med den magnifika uppåtgående magnetiska stöten av Min Kärlek för er, bärande er ännu högre och givande er oförtröttligt er glädje och uppfyllande av er mening. Detta trummande, brusande, glädjerika, strålande, allomfattande liv tillhör er nu, även här. Detta är uppmaningen Jag sänder till er tillsammans med Min uppmaning om att lämna den gamla världen bakom er och att acceptera att er mening nu har börjat och nu måste uppfyllas.

Ni har frågat några av er, vad det här innebär för ert dagliga liv. Betyder det att ni måste lämna ert vanliga "arbete"? Innebär det att det är tid att helt enkelt kasta bort den gamla världen och gå framåt i förtröstan in i den nya? Mitt svar till er är Ja. Det är dags att stiga in i den Nya Världen med hela er varelse och inte acceptera något annat.

Hur detta ter sig för er i ert liv i världen är helt och håller ert beslut. Vad Jag uppmanar er till är en storartad skiftning av ert hjärta, av er själ, av er ande och även av ert sinne, så att all er fokus och energi nu så att säga är placerad vid "tronens fot", arbetande för Mig.

Vad det innebär mer än nånting annat, älskade, är att valet i varje ögonblick är hela tiden detta val att leva i den Nya Världens energi och att fullfölja er mening för Mig nu, oavsett vad som krävs. Det är beslutet om att gå framåt i förtröstan på att Kärleken kommer att finnas där för att stödja er. Det är beslutet att tro på ett sant överflöd med vetskapen om att det är en del av er sanna natur.

Men för en del av er kan det innebära valet att påbörja ert läkande arbete medan ni fortsätter ert vanliga jobb.

För andra innebär det en komplett omsvängning och början på en helt ny karriär. Det finns ingen mall. Mallen finns i ert hjärta. Min önskan handlar om er relation till livet och till Mig.

Min önskan är att ni varje ögonblick frågar er själva: hur ter sig det här i den Nya Världens energi? Välj sedan att agera i enlighet med det. Välj att agera så oavsett vad ni känner. Dessa ord ber Jag er stryka under, oavsett vad ni känner. Lämningarna från den gamla världen och det gamla hjärtats föreställningar kan få er att känna mycket från den gamla världen.

Ni känner kanske ensamhet, isolering, rädsla, i färd med att "falla från Jordens yta." Ni känner kanske att ni är säkra på att ni kommer att svälta ihjäl på gatan om ni går framåt i en ny riktning. Allt det är egots manipulation. Det är hur egot har kontrollerat er - genom att använda era tankar för att skapa känslor grundade i splittring, grundade i separation och i föreställningar från den gamla världen. Älskade, detta måste nu förändras.

Det handlar inte så mycket om det utåtriktade uttrycket, mer handlar det om era inre beslut och er relation till livet, er relation till livet och er relation till Mig. Medan många av er kan bada i det rena Ljuset med hjärtan fulla av liv i själen,

underhåller ni ännu det gamla hjärtats föreställningar grundade i en värld av separation. Mycket av det här är inte helt

medvetet. En del av det är som en-spark-i-magen reaktion, automatiskt, och även omedvetet.

Oavsett graden av er medvetenhet, om ni klart och medvetet väljer beslutet att basera varje ögonblick, varje ögonblick av ert liv på vad ni vet är sanningen om Gud och vad ni vet ni är i världen för att manifestera - då lovar jag er, ni har gjort vändningen angående det Jag bad om.

Älskade, mest ovärderliga hjärta, var och en av er har inom er ett strålande Ljus som bär fram Mitt meddelande

visande vem ni är, var er plats är i Mitt hjärtas mönster och vad ni föddes in i världen för att göra för Mig. Det är vad Jag vill ni ska stämma in i, och hedra med allt det ni är. Göra valet att leva i enlighet med detta, samt veta att gränslinjen har korsats och den gamla världen måste falla.

Fatta era beslut medvetet, dagligen, timme efter timme, ögonblick efter ögonblick, även om egot sparkar och skriker av rädsla, eftersom, som Jag sade i början av det här Meddelandet, ni kommer att utan ansträngning stiga in i Ljuset eftersom uppmaningen av Ljus förstoras exponentiellt, dagligen. Så varje ansträngning ni gör kommer att mångfaldigas tusenfalt. Jag kommer att lyfta upp er med mina händer av Kärlek, osynliga som de verkar ibland, in till den magnifika termiska uppvinden från Gud.

Så ni kommer att sväva in i enighetens rike och bringa den till Jorden. Men för att göra detta, måste ni hedra Min uppmaning som kommer till er nu, timmer efter timme, som säger: "Gå bort från den gamla världen fort. Gå ifrån, älskade, i hjärta och medvetande och lita på att världens symboler följer efter."

I stället för att fråga vad du ska göra, var medveten om att nivån av görande är resultatet, inte anledningen. Så era val behöver just nu inte handla om att göra något i den fysiska världen. De behöver göras på hjärtats nivå med Guds kraft bakom er, kallande er med förtröstan på vem ni Verkligen är, med vetskap om att er Twin Flame är med er och krävande tillbaka den livskraft som är er att föra in i världen, medvetet, uttryckande Guds sanna hjärta här på Jorden.

På varje sätt som ni med lätthet kan åstadkomma det, för fram den energin skapande, med överflöd, med energi och hängivelse, emellertid kan det komma genom er såsom rörelsen av Min Kärlek uttryckande sig som ni och framförande sanningen om Kärlekens enighet in i världen.

För en del av er kommer det att innebära mer tid för att be. Det innebär att komma till Mig i tystnaden. För andra kommer det att innebära att skriva själens poesi framförande till världen sanningen om att ni kommer ihåg att leva

i harmoni med allt liv och hur det ser ut.

När så besluten från hjärta och medvetande har tagits och hålls, hålls medvetet, hålls fortlöpande, nås en punkt då den energin flödar över in i världen och världen blir magnetiserad i allians med ert val.

Så skapa från ert hjärta minnet av Verklig Kärlek och helhetens enighet, allomfattning, av tillhörande så djupt att ni lyfts upp, exalterade, erkända för den unika skönhet ni är. Dock, även är ni fullt öppna för varje annat liv så att varje annat liv kan hedras av er och hedras tillbaka.

Känslan av tillhörighet till det stora hela, till mönstret av Kärlek utvecklande sig är så magnifik att det definierar ert levande Nu Ögonblick för evigt. Alla sätt som föreställningen om separation har hållit er i - dessa är de saker ni måste vända på och i stället välja sanningen om Kärlek och hålla den. Gå fram i det valet med förtröstan. Även om ni inte kan se den någonstans framför er, lita på att den finns där och att Mina händer väntar på att stötta er.

Men Jag ber er inte ännu att nödvändigtvis fatta beslut angående göranden på det fysiska planet, för om ni fattar dessa beslut utan att ert hjärta är i samklang, kommer de att misslyckas. Det är ert hjärta som måste kliva ombord först, och det är den djupa övertygelse som måste hålla sanningen, hålla fast valet för den Nya Världens levande energi, oavsett vad ert ego visar er.

Låt mig repetera det igen. Håll fast vid ert val för den Nya Världens energi, oavsett vad ert ego visar er, för om ni erkänner egots fragmentariska bilder av splittring och tillåter det att föra fram det förflutna, då skapar ni den själv-

underhållande rörelsen av dualitet och ingenting förändras.

Så till alla av er - var och en av er har kommit till världen för att stoppa en ström av mörker, för att stoppa tråden av dualitet och föra det tillbaka till helheten och Ljuset. Det här måste ni nu välja att göra utan misslyckande. För några av er, kanske egot väljer att kämpa emot. Och tro på Mig, Jag vet sannerligen att det kan skaka om er tills era tänder gnisslar och få er att känna som om ni blivit kastade in i Hades eld.

Men om ni står fast och räcker upp er hand till Mig, kommer ni alltid att finna Mig där, väntande, redo att lyfta upp er och att frigöra er från gravitationens stöt, gravitationen från egots värld och ge er friheten att flyga fritt i Ljuset medan ni lever här på jorden. Det är ert Kärleksarbete och det är sanningen. Sanningen är sanningen, och sanningen är Kärlekens enighet, att ingenting kan dela eller splittra er från den. När ni väljer detta, då kommer alla bevis för att stötta er.

Men först måste ni göra detta val, utan hänsyn till era känslor, oavsett hur det ser ut. När som ni har gjort detta val om och om igen i varje situation som står framför er, då öppnas dörrarna. Nya vyer visar sig och situationerna från den gamla världen faller bort med lätthet. Men ni måste starta rörelsen och kräva sanningen åter. Ni måste placera era fötter på den stigen varje ögonblick genom att gå djupt inom er, ropande på Mig och bedjande om att känna energin från den Nya Världen i den situationen och att välja helhjärtat.

Det är tid att lägga ned världen. Det är det ögonblick som Jesus talade om då Kristus skulle komma igen och varje person skulle bli kallad att sluta med vad de gjorde och följa Kristus - att följa den levande Kristus inom sig och gå ifrån perceptionerna från den gamla världen, känslorna och sättet att gå tillväga med saker tillhörande den gamla världen. Först i hjärta och medvetande, och sedan, i livets symboler på jorden.

Jag ber er, älskade, att lyssna till ert hjärta och ni kommer att känna uppmaningen. Ni kommer att höra ljudet från trumpeten som förebådar början på denna Kärlekens tidsålder och som säger, "Kristus är här. Kom, följ Kristus inom er. Kom och var Guds hjärta Nu, och lev den sanningen varje ögonblick medvetet, med början Nu."

Vänd er till Mig för vägledning, älskade, och ni kommer att få veta vilka steg som är de rätta för er. För en del av er kan de stegen innebära en förändring i yttervärlden för de kommer att visa er egot och hjälpa er att göra valet för Kärlek, för enighet, för sanningen om Gud att Jag Är inom er Nu. Och igen, Nu.

Jag uppmuntrar er att på något sätt uttrycka för världen vad ni känner i ert hjärta - så att det kanske kan tränga in i världsmedvetandet, det sammanvävda mönstret av verklighet som skapar denna gemensamma erfarenhet. Vad som helst ni kan göra för att införa detta nya medvetande till det gemensamma kollektiva mänskliga medvetandet är betydelsefullt. Men det allra viktigaste är hjärtats val - välja den Nya Världens energi och gå framåt, agera som Kristus, oavsett vad ni känner. Inte bara ibland då ni alla är goda, utan hela tiden.

Vänd er, käraste, till Mig. Vänd er ifrån alla känslor som är en del av dualitetens värld och välj och välj igen att vara fria, och fråga, och Jag kommer att visa för er vägen för att åstadkomma detta. Jag kommer att lyfta upp er, förvandla känslorna från den gamla världen, förvandla rädslorna och det gamla hjärtats föreställningar. Jag kommer att vara här, givande er sanningen om den Verkliga Kärleken för er, älskade, att för in i världen.

Ni är Mitt liv här och jag är redo för Mitt fulla uttryck genom er. Jag Är redo att vara vid liv i en värld av skönhet där varje dansande elektron vibrerar av Kärlek och varje andetag är full av prana, som lyser och skimrar. Det sköljer genom era kroppar gjorda av Ljus, tändande varje molekyl till perfekt ihågkommande av den Kärleksdans som är er kropp, uttrycket för en underbar del av Mitt hjärta frambringande er del av Kärlekens sanning som en skatt för alla varelser att beundra. I gengäld, alla varelser hyllar den skatt som ni är, och varje ögonpar böjer av till hjärtat och ser med det enda ögat av Kärlekens vision, och känner vibrationens språk talande genom hela er varelse.

Om ni känner uppmaningen från Mig att fullfölja Kärlekens mening, välj att fullfölja den nu i ert hjärta och medvetande och se efter om det finns en låga lysande som inviterar er att gå framåt i världen för att skapa en eldsignal för den Nya Världen - så att elden kan brinna från hjärta till hjärta tills de lyser. Den magnifika eld det talas om i uppenbarelseboken kan storma fram över jorden.

Renandets eldar har redan stormat fram, Nu, kära är det tid för Kärlekens eldar. Dessa storartade och passionerade rykande eldar av extas väntar på att födas på Jorden genom er, så att det kan finnas så mycket Ljus att se genom - Ljus lysande från era brinnande hjärtan som brinner av passionerad Kärlek och hängivenhet, så att varje varelse finner sin sanning uppenbarad.

Om ni väljer denna Nya Världens energi och tar det här på allvar, kommer varje liv på Jorden att stötta er på myriader av vis, med alla energier som är närvarande och väntar på att dansa. Naturens andar, elementen, anförvanterna, de stora och vandrande andarna från världen själv, det passionerade uppstigandet av Jorden medan hon badar i regnbågsstrålar av majestätiskt Ljus väntande på alla hennes molekyler att uppstiga med henne. Alla de molekyler som är mänskligheten och hennes förbindelse med mig.

Allting är så intrikat vävt tillsammans, och era hjärtan är centrum för allt detta. Så ni är absolut nödvändiga för planen och dess fullföljande. Bara vet att förhållandena på Jorden nu accelererar -- accelererar ända till varje dag blir exponentiellt mer kraftfull, mer fylld av Ljus och energi än nånsin förut. De som är i samklang med de stigande Kärlekseldarna kommer helt enkelt att finna sina extatiska hjärtan explodera av glädje.

Men de som har blockeringar och gör motstånd mot ett liv i Kärlek och att fullfölja meningen för vilket de föddes kanske finner att eldarna är eldarna från den energi vilken är nödvändig för att bränna bort blockeringarna. Jag vill att ni minns kraften i ett val, kraften hos er, hjärtat av Gud Jag Är, kraften från det stora fokuserade medvetandet om att ni är den centrala punkten för Min energi på Jorden.

Så däför har jag inte ett svar till alla av er vad den här uppmaningen innebär i ert liv, förutom att det är uppmaningen till ett val -- att välja den Nya Världens energi, att välja Mig, att välja Kärlekens enighet och kraften och meningen med ert Twin Flame hjärta, Nu, med hela er hängivenhet, med all er kraft och all er upphöjdhet och grace.

Det ska med lätthet bli gjort på Jorden såsom det är i Verklighetens Kärlek.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate