colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
The Call From God Comes and That For Which We Came To Earth Has Begun

Magnifika strålar av Kärlek, mjukt rosa och skinande, lyser in i världen nu, och det rena Ljuset från Min levande närvaro genomstrålar varje människas medvetande, uppmanar till sant uppvaknande i varje människas hjärta och sinne i världen.

Djupt inne från världen av energi strömmar Meddelandet fram att tiden för separation är över och att det är tid att komma Hem.

Hem till Mig och till fred och skönhet. Hem till en glädje som är evig, och Hem till den magnifika rikedom av Verklig Kärlek och ett liv i själen. Hem till sanningen om det andetag vi alla tar tillsammans.

Det här Meddelandet och det här Ljuset gör nu sin verkan, och drömmen om den gamla världen falnar. Jag kallar på er, ni som är Mina LjusBärare, och säger till er att tiden för vilket ni har kommit till Jorden är här och att ni behövs nu.

Tiden är kommen för er att lägga ned de saker som fascinerar och håller er fast i en sub-skapelse av mänsklig identitet - lägg ned ert arbete i världen, älskade, och börja ert arbete för Mig. Låt detta tala djupt inom er så att ni kan förstå att det är budskapet om Kristus som kommer, det kommande som är uppstigandet till vad som är Verkligt i er och i hela mänskligheten.

Uppstigandet kommer att orsaka förvirring och medan hjärtan öppnar sig, åsamka en del sorg, för det är många som har hållit fast vid världens galenskap för allt dom är värda. Av många orsaker har en del blivit rädda för mig, vilket ni vet är helt och hållet ogrundat. Andra har sina skäl, sökandes efter hämnd, försöker att skapa något som världen i sanning inte kan erbjuda. Alla egots danser har varit så fascinerande men det är nu tid att lämna dem.

Det är i sanning tid att förvandla alla vapen till implementeringar av Kärlek och gemenskap, och tid för er själva att vara Ljusets bärare och att lyssna på mig varje ögonblick för vägledning. Ni är dom som frivilligt kommit till världen för att lyfta upp den. Djupt i era hjärtan minns ni att ni skulle veta att tiden är inne när ni såg det magnifika hjulet av Ljus på himlen öppnande dörren till Verkligheten för mänskligheten. Detta hjul av Ljus börjar nu implementeras och ni kommer att se det med era sanna ögon. Ni kommer att känna sången av dess resonans genom hela er varelse. Ignorera inte uppmaningen.

Kom ihåg vad ni lovat - att när som hjulet av Ljus snurrar och blir till den magnetiska närvaron av Min Kärlek, kommer ni att bli till de ankaren i världen, som låter hjulet av Ljus lyfta upp den för ni är sammanbundna med båda. Ni är sammanbundna av en mening, meningen med Kärlek. Sammanbundna med en uppgift och det är enighet.

Så låt uppmaningen tala till er. Låt Min Kärlek omsluta er. Låt era hjärtan minnas denna sanning att Jag Är er vision och Jag Är er nåd. Jag Är det som betyder allting. Medan era hjärtan och era medvetanden svarar Mig, ge hela ert liv till denna uppgift. Det är en uppgift som är subtil och som går djupt. Det är gnistorna som i sanning tänder visionen, och det är Ordet från Gud Jag Är som lyfter själen tillbaka till livets fullkomlighet svarandes på löftet Jag givit om att ta er Hem.

Ni vet alla att tiden skulle komma då alla era förberedelser skulle efterfrågas, när ni behövde stå upp för sanningen och vara orubbliga. Det är tid att börja tala, att inte hålla någonting tillbaka, att tala om sanningen om Min närvaro och Min Kärlek och de magnifika strålarna av Ljus som förbinder mänskligheten med alla varelser av Ljus som lyser upp världen och lyfter upp er.

Tiden är inne att tala om Hem där det sanna hjärtat finns. Tid för att hjälpa andra med denna återanknytning så att varje hjärta minns sin förbindelse med Mig och på så vis själv kan höra Mitt löfte att Jag älskar er för all evighet och alla gåvor som är Mina att ge ger Jag till er. Den största gåva Jag ger är er identitet som Mina barn, Mina skyddslingar, som Mitt hjärta, levande och i full kraft redo att kasta av sig bojorna från den gamla världen av nöd och begränsningar och föra in våren från världens Paradis.

Övergången från mänsklighetens uppvaknande till gudomlighet pågår. Känn uppmaningen och känn Ljuset och kom ihåg att tiden är kort, förvandlingen är nära och ändå, för att lyckas med vad vi måste, måste var och ens identitet vara öppen för de sanna möjligheterna av det Verkliga arvet från Gud och den här underbara förbindelsen och det faktum att Jag Är tillgänglig för var och en av er i all Min

Fullkomlighet nu.

Jag omhuldar er, omsluter er med denna Kärlek och värmer er med elden av sann mening, väcker er med den Verkliga Kärlekens passion, så att ni kan, två och två tjäna hela mänskligheten och allt liv på Jorden.

Det är tid för det nya Ljuset att i sanning ta sin plats, och bli den upplysande närvaron för en värld i Kärlek som nu stiger upp i Ljuset. Inget kan stoppa det. Det är närvarande, men det finns två vägar som leder dit. En väg är kantad med smärta och kamp och förvirring till den grad att det känns som galenskap. Den andra vägen är den rena och enkla sången om liv strömmande fram från varje hjärta och förenande sig i en kör av Kärlek som reflekteras av änglarna. Med graciös lätthet, minns ni sanningen om vem ni är som en levande helhet och som en del av Kärlekens hologram.

Så hjulet, stjärnan av Ljus föds i Himlarna igen, samma sjärna som förutspådde Kristus födelse. Den förutspår detta igen men nu föds Kristus i er och som er i världen, och ni blir till Min röst. Var och en av er blir till Min talesman. När som ni blir till det sanna genomskinliga hjärtat ska ni göra allt som Jesus gjorde och mer, särskilt ska ni hela splittringen av två krafter och separationen från Min Kärlek, så att i sanning vapen kan hamras till plogar och en värld av överflöd och gemenskap kan födas. Det har börjat.

Jag anmodar er alla att gå framåt i förtröstan. Lita på att Jag kommer att ta hand om er, att ert arbete för Mig för vilket ni kom till världen nu kan bli er fulla prioritet. Giv ert hjärta och er själ till det som ni är här för att göra och till er samvaro med Mig och med alla varelser av Ljus, så att ni kan bli den genomskinlighet som kan bli Mitt hjärta, Min röst i världen och bringare av sanningen att Kristus lever i varje hjärta.

Djuren kommer att hjälpa er. De är varelser av den högsta ordningen, väntande på sin uppmaning. Naturen påbörjar nu sin kör, sjungande den högsta ton som den vibrerande musiksekvensen som kallar på er sanna identitet som den magnifika Dubbla Helix av Gud Jag Är föds som er nya identitet, som när ni i sanning är pånyttfödda i själen, med förtröstan i Min Kärlek - så att ni kan bringa gåvor till mänskligheten, nycklarna till frihet.

Vad som finns i ert hjärta är viktigare än vad som finns i ert sinne, men ert sinne är sätet för er identitet. Om det är klart, öppet och väntandes på Mig, då är ni vakna inför det levande kosmos och verkande som hjärta och medvetande bringande världen till samklang med lätthet och förandes er egen Himmel omkring er, helt enkelt genom lagen om resonans och genom kraften av nåd.

Jag uppmanar er, älskade, att minnas detta. Nåd står över alla lagar och nåd är lagen om Kärlek - att det är mera än ni någonsin kunnat fråga efter, mer än ni någonsin kunnat tjäna. Det är gåvan som strömmar ut från Mig, överlämnande sanningen om vem ni är, så att ni kan frigöra er från egots gamla dröm med en gång och bli omslutna av glädje.

Alla av er måste släppa taget om drömmen om smärta och lidande. Älskade, sluta med en gång. För inte in någonting mer från det förflutna in i detta rena gudomliga ögonblick. Låt det föras tillbaka till dess gudomlighet genom er, så att ni kan uppleva den återfödelse i själen som Jesus talade om och känna igen er själva inte endast som Kristus utan som de verktyg för frihet som ni är.

Låt den gamla världen tyna bort. Låt den tyna bort med en gång. Älskade, sök efter styrkan i ert hjärta för att göra det. Hur mycket än egot vill locka er och föra in de gamla minnena inför er, minnen från en livstid av kamp eller ett hjärta som tros ha blivit "krossat", för de är den illusion som skapats för er av den sub-kreativa dualiteten. Den har nu upphört.

Nu inleds arbetet med att rensa upp, och det är vad nästa fyra år innebär - överlämnandes det rena fröet av sant medvetande till varje liv och uppväckandes hjärtat fullt ut. Ni måste hålla detta Ljus och bära denna vibration här, denna resonans från den rena själen inom er, och genom att hålla det, kommer det att mångfaldiga allt det som är nödvändigt för att genomföra denna förvandling, denna själens revolution, denna återfödelse. Mänsklighetens återfödelse till sanningen om Gud.

För att göra detta, mina kära, måste Ordet inkluderas, och ordet är inte enbart en vibration. Det är Ordet, "Gud" på människans läppar. Alla ni som blivit desillusionerade av egots version av spiritualitet, måste släppa taget om det också, genast och komma tillbaka till Mig -- så att ni kan uttala Mitt namn.

Det skapar den sanning som bryter igenom in i fältet av resonans från den gamla världen och drar till sig elektronerna, atomerna, molekylerna så att de kan liera sig med Mig och bli till symboler för Himlen på Jorden.

Det kan inte göras utan att kräva åter detta Ord. Det är därför som jag bad er använda det för flera år sedan, och jag ber er nu att föra fram det, inkluderande detta direktiv. Det omfattar Ordet som talas i Genesis. Det är Ordet som för till er allt gott tillsammans med sanningen om Gud Jag Är.

Endast genom detta och relationen med Mig kan ni återvända till Trädgården, den Edens Trädgård som är Paradiset där varje varelse är återuppväckt i kundalini, i medvetande, i hjärtat och i samklang med alla. Den stora Cadesius som är symbolen för helande kan förstås som symbolen för Twin Flames och som balansen mellan alla motpoler återvändande till centrum och uppstigande till Mig. I centrum för denna magnifika Helix av Twin Flame Ljus som ni är finns gemenskapen med Mig.

Så var medvetna om att denna uppmaning nu reflekteras i ert hjärta. Ni känner det om ni är öppna, och medan ni låter det utföra sitt arbete i er, så måste ni göra ert arbete för mänskligheten - att förankra detta Ljus i världen så att det magnifika hjulet av Ljus i Himlarna kan lyfta upp den, kan föra den tillbaka Hem till Mig, till perfekt Kärlek och gemenskap och till samvaro och till nåd och skönhet i detta Nu Ögonblick.

Var välsignade i era val, i ert åtagande och i ert arbete för Mig.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate