colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Guds Uppmaning Denna Jul: Gåendes in i Ljuset från Kristus

12-16-08

Vi närmar oss åter den tid på året då det finns en öppning för Kristusljsuet, tid för en magnifik tillförsel av Kärlek. Det här är en tid, älskade, då illusionens slöja dras bort och Stjärnan från Guds levande Hjärta i sanning blir synlig, kallande på er genom sången av resonans om sanningen som lever inom er.

Jag talar om sanningen om ert hjärta och om er ära som Kristus, ni själva - som det sanna levande medvetandet som är det centrala fokus för Min Kärlek. Allt det ni är finns tillgängligt för er nu i denna tid.

Så Jag kommer till er och ber er att inte endast se på älskade Jesus, på Jeshua som levde som det klara Kärleksljuset. Detta år se i sanning på er själva och gå in i detta strålande Ljus. Låt det skölja er själ och fylla ert medvetande med förundran och bringa er hågkomsten av ert eget hjärta.

När som ni står i detta Ljus som lyser klart under Julen, genom överenskommelsen från ert medvetande med Jeshua kommer ni att känna den sanna relationen från ert hjärta med det levande hologrammet och om ni öppnar ert hjärta, känner ni sanningen om vår Kärlek.

Jesus sade kontinuerligt, "Jag och min Fader Moder Gud är Ett." Det är även er sanning. Jag ber er, älskade, att i sanning känna det detta år, att känna det i ert hjärta, i självaste djupet av er varelse och i ert vidsträckta och strålande jag, det jag som är det magnifika Guds hjärta fungerande som det pulserande givande centrat av Alltet.

Allt Det Jag Är och för evigt skall vara finns i er varelses centrum, så att ni kan föra fram denna sanning om vår Kärlek till varje ström av liv ni möter. När som ni tar varje steg i ert liv omhuldad av denna värme, i min Kärlek, i Min ömma vård, Min hyllning till er - och ni känner denna sanning, denna omfamning av den älskande cirkeln från mina armar, Min Kärlek, Mina händer som håller er (för att använda analogin från ert nuvarande liv) - låt den känslan genomtränga er varelse.

Låt den lyfta upp era känslor och inspirera dem tills ni varje ögonblick kan känna den magnifika Stjärnan av det levande Hjärtat av Gud, pulserande genom centrat av er varelse och lysande från ert inre -- utåt i strålande glans omhuldande varje liv såsom Jag gör.

Om ni känner er sanning som den levande Kristus, Guds hjärta, och känner Mitt stöd och Min eviga Kärlek för er, då vet ni att ni vibrerar i samklang med Kärlekens sanning som ni är och livets omlopp är ert. Kärlekens rikedomar är era att spendera genom givandets stora utflöde. Ni kommer att börja vara miraklet av den uppvaknande Kristus agerandes på Jorden som ni, hela, perfekta, kompletta och fyllda med outsinlig glädje, och med försäkran av Min närvaro och Min Kärlek.

Kärnan i allt det här är vår relation, den underbara gemenskapen mellan Skapare och Skaparens givande hjärta. Varje andetag ni tar blir till denna levande gemenskap av en Kärlek hel och perfekt, ett liv fyllt av strålande skönhet. Denna känsla översätts till världen omkring er och skapar en värld av Kärlek, ett glädjefyllt medvetande, ett liv av fred och överflöd och en värld i harmoni - utan någon ansträngning att förändra något utanför er.

Jag påminner er idag att världen är endast en reflektion av hjärta och medvetande. Det är uttrycket för det som ni fokuserar på och dess vibration skapas genom era känslor. Så bada i detta Ljus och låt det vara för er stämman som bringar er den rika känslan om vem ni är -- så när ni känner det, skall ni vara det. Ert hjärta kommer att vara genomskinligt så att den Kärlek Jag Är med lätthet kan ges genom er till världen.

Mina kära, istället för att se Kristus utanför er själva, låt det här bli den Jul då ni åtar er den djupa förpliktelsen att bli förlängningen av det utåtriktade Kärleksflödet, Guds hjärta i världen som tjänar mänskligheten. Låt det bli till en levande närvaro inom er, erfarenheten av er gudomlighet som känslor närsom ni öppnar er i förtröstan på Mig och låter Kärleken leva er.

Känn igen och gör anspråk på denna Kärlekens sanning som det levande, pulserande centrat av er varelse och känn igen Mitt levande hjärta som er, som kraften från det Gudomligt Maskulina och Feminina, strålande från Kärlekens domän, från Verkligheten av Gud Jag Är in i världen perfekt som ni.

Denna Jul, låt det som föds vara Kristus inuti ert eget hjärta. Istället för att minnas Jesus erfarenheter, låt honom bli er guide till ert djupaste jag och låt honom visa er hur ni står upp och återtar det just nu i detta verkliga ögonblick, i centrum av ert liv närsom ni lever det, så att ni kan bli det som ni åstundat.

Bli det nu så att i varje ögonblick ni skall vara omgivna av ändlös skönhet och ni kan känna Stjärnan av levande Kärlek inom er. Dess Ljus skall vara så mäktigt att i dess närvaro ni lyfts upp, blivandes den levande sonen eller dottern av den Enda Kärlek Jag Är, vilken ni känner inom er tills dess resonans expanderar omkring er och lyser in i världen och ni blir till Kristus som föds denna Jul för världen.

Låt krubban bli till kammaren i ert hjärta och känn änglarna sjunga närsom de förebådar er. Se Stjärnan lysa i Himlarna för att förebåda er ankomst. Se de Vise Männen framför er i era vänners ansikten. Acceptera deras gåvor närsom ni känner Mig älska er genom dem, och erkänn det som har blivit fött inom er på Juldagen.

Närsom ni går fram i denna ändlösa gyllene glans och i Min tidlösa och intima Kärlek och stöd, låt det som ni har längtat efter bli det som ni nu lever efter tillåtandes födelsen av Kristus känslor att nu födas inom er. Jeshua (Jesus) kan nu vandra med er som jämlikar, vägledande er som en mentor på er väg och visande er den barmhärtighet som ändlös nåd skall bringa till varje älskat hjärta på jorden närsom det hjärtat genomträngs av denna hågkomst på Juldagen.

Ni vet sanningen om holografiskt medvetande. Älskade, någon måste börja. Varje förändring i medvetande påbörjades av någon. Låt Kristus födas på Jorden nu som er, närsom ni accepterar min Kärlek och står stadigt i er glans, yrkandes på Kristuserfarenheten, hjärtat av Gud Jag Är som ni, i perfekt Kärlek.

Varje andetag är en del av den levande harmonin, en del av den levande sången om Kärlek i gemenskap med Änglarna och strömmande in i världen nu så att varje hjärta kan sjunga denna sång, denna magnifika hymn till Kärleken och Ljuset Jag Är. Allt som krävs är detta djupa inifrån kommande "Ja" och överlämnandet av livet till ögonblicket och födelsen av Kristus inom er.

Inget mer väntande på att framtiden slutligen ska bringa er de förståelser som ska göra er fria till sist. Nej, käraste, tiden är nu och Ljuset föds åter på Jorden just här i er denna Jul. Med ert "Ja" börjar allt perfekt i ert medvetande, i ert hjärta och i givandet av den Kärlek Jag Är utan krav, utan dömande, utan egots värderingar. Bara tillåt Kärlekens flöde att lyfta upp er och expandera er och göra er till något nytt i Min Kärlek, så att ni med lätthet kan föra fram Mig in i världen -- bara genom att vara i Min närvaro delande denna gåva med mänskligheten på alla de sätt som Kärleken visar er och ber er att leva den, att föra fram den och att återkräva den som Kristus.

Jag önskar för var och en av er en värld fylld av överväldigande skönhet som ni i sanning vet ni förfogar över. Jag vill att ni vet att kraften från Gud finns inom er, att ert Twin Flame hjärta slår, att kraften och explosionen från Skapelsens Ögonblick är er. Finns inom er och är er att leva och ge till världen. Det tillhör er att vara det öppna hjärtat av nåd där som Min närvaro lyser fram och levereras till varje uppåtvänt ansikte. Varje hjärta väntar på att förvirringen och illusionen över att det överhuvud taget kan finnas en separation från Mig ska upphöra.

Hjärtat av Kristus är hjärtat som lever i Min ändlösa Kärlek, hjärtat till vilket Jag talar ögonblick till ögonblick, bekräftande er identitet som centrum i det levande ändlösa hologram av perfekt Kärlek Jag Är. Åh, käraste, var och en av er, känn det här. Låt känslan vibrera inom er såsom Ärkeänglarnas trumpeter. Låt Kärlekens uppvaknande genomtränga er varelse, flöda genom varje partikel i er kropp, hjärta och själ och lyfta er bortom omkastningen så att Kärleken får vara er sanning i evighet.

Så låt denna Jul få vara en tid av djup acceptans, en dag då ni tillbringar er tid med Mig, en dag då ert hjärta lyfter i tillbedjan och bekräftar ert val att vara harmonin, att vara den levande sången, att vara de eviga Kärlekens händer som nuddar vid alla, att vara Mitt hjärta älskandes mänskligeten till frihet. Det börjar, käraste, med vad ni känner och vad ni väljer.

Jag giver er upplyftelsens gåva, öppnandet, de magnifika strålarna av Kristus närvaro, så att ni kan stiga in i Ljuset denna Jul och djupt välja, att vara fria - fria att vara den levande Kärlek Jag Är, fria att vara Guds hjärta i glans, fria att vara Kristus som er själva i givandet varje ögonblick till världen.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate