colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
MESSAGES OF LOVE
Poselství Lásky Kruh Svìtla, 6.12.2010

Vše je Láska. Láska je spoleèným jmenovatelem. Láska je odpovìdí na každou otázku. Láska je jednota, pøítomnost, cesta. Když se Láska stane vaší jedinou identitou, veškerá oddìlenost bude uzdravena. Dualita odpadne a život se stane opìt celistvým. Jestliže hluboce cítíte, že jste Láskou, tak jste se posunuli do neustávající odpovìdi - odpovìdi na každou otázku - odpovìdi, která to vše uzdraví a zacelí. Je pouze Láska. 

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 2.12.2010

Milovaní, obracím vás nyní k tomuto drahocennému svìtu ve službì, kterou ve vás konám, abyste rozpoznali, že tento svìt vychází pøímo z vás. Tím, jak ožíváte v této Lásce, soustøedìní v neomezené hojnosti Øeky Lásky, vibrujete a vyzaøujete radostnou Pravdu o našem bohatství. Poté se vše kolem vás nepøetržitì pøizpùsobuje magnetické pøítomnosti vašeho nádherného srdce. Vše se vylaïuje na vás a váš svìt se stává èistou Láskou.

Svìt už pro vás není "tam", venku nebo nìkde pøed vámi, abyste na nìj reagovali. Takto to není. Spíše je tento svìt jaksi zpìtnì obrácený. Vychází pøímo z vás. Tohle JE pravda. A proto, veškerá vaše pozornost je zamìøená na vaše srdce. Pouze vykroète podle této Lásky a neste v sobì všechnu nìžnou Lásku, kterou cítíte ve svém srdci. Pociujte jak skrze vás proudí Øeka Lásky, utváøejíc váš svìt v každém "nyní" z místa, které se nachází ve vašem srdci. Když jste soustøedìní ve svém napojení na " Opravdovost", tak živí ve svém napojení ke Mnì, když objímáte svìt touto Láskou, je to Svìt Lásky, který tímto vytváøíte. 

Circle of Light deeply thanks Lenka Studenkova of our Spirit Family who has volunteered to translate the Messages from God into the Czech language. We are thankful to make these Messages available.

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 29.11.2010

Lidé nepotøebují více "mentálního harampádí". Lidé zoufale potøebují Ducha. Potøebují spojení se Mnou, které pøekroèí ego-mysl. Potøebují být pozvednuti do zkušenosti Svìtla a cítit volání Lásky k nim. Dokonce i otázky ohlednì pravdy a splynutí, to vše je jednoduše poøád neustávající malá mysl. Oh, ale když se srdce dotknou vibrace Skuteèné Lásky, když nìèí srdce pocítí moji živoucí pøítomnost - to je ten okamžik, ve kterém dojde ke zmìnì. To je ten okamžik, ve kterém si lidé rozvzpomínají. "Ne má vùle, Bože, ale Tvá buï Vùle, ve mnì, prostøednictvím mì navìky, protože vy a Já jsme Jedním."

Za otázkami oné malé mysli se nachází pravda Lásky, tak nádherná, že opravdu "vše stvoøené musí pokleknout", když se dotkne této pravdy. A vaše pøítomnost jakožto Lásky v tomto svìtì je tím, co je potøebné - vaše pøítomnost, která mi umožní, abych byl slyšen a pociován! To je tím, v èem spoèívá dar tìchto Poselství a tìm, kteøí jsou k nim pøitahováni. Je to Láska, která

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 25.11.2010

Pokud v sobì udržujete Pravdu Lásky, zatímco žijete svùj každodenní život a vaše malá mysl se setká se všemi tìmi pøedstavami o oddìlenosti - vaše srdce se rozšíøí do soucitu a do služby a vše se obklopí vaším vìdomím a pravdou vašeho srdce. Zesílíte transformaci do Lásky a pouze Lásky pro lidstvo tím, že budete udržovat život tohoto svìta obklopen vaším vìdomým bytím a koupat jej ve své Lásce

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 22.11.2010

Stáváte se skuteèným srdcem Boha v tomto svìtì, vìdomì objímající Vše, milující Vše, svobodnì a nespoutanì - bez jakéhokoliv posuzování èehokoli, ale jednoduše dovolující této pociované zkušenost naší lásky a našemu pokraèujícímu spojení, aby pøivádìlo vše do Svìtla a do Lásky.

Otevíráte svoje srdce a pøinášíte tak lidstvu pøístup do Reality Lásky. Když se stanete touto vstupní bránou, tak vás poté žádám, abyste dovolili Zákonu Lásky, aby vykonal ten zbytek. Bude vždy pøitahovat veškeré zkušenosti do pravdy Lásky.

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 15.11.2010

Když cítíte vnitøní ticho, které vás otevírá k radosti a když cítíte své srdce vrùstat do Mé pøítomnosti, je to tato radostná Láska a pocit této rozlehlé nekoneènosti obrovské , nádherné a neomezené pøirozenosti Všeho, èím jsem, která vás vede k tomu, že ji nyní musíte pøinést ven do svìta.

Uèiòte rozhodnutí, že budete žít ve vìdomí našeho sjednocení a hlubokého prohlášení o neomezené svobodì a radosti, která je pravou pøirozeností každé lidské bytosti. Když budete tohle v sobì udržovat jako pocitový tón vašeho pravého bytí, budete toto vìdomí pøinášet do svìta a obklopovat vše pravdou vaší Lásky, pravdou o našem spojení a o ukonèení oddìlenosti.

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 25.10.2010

A už byly v minulosti vaše modlitby jakékoli, nech se stanou vašimi jedinými pravdivými modlitbami. "Otevøte se mnì, Bohu, srdci Lásky, kterým jsem a dovolte mi, abych obejmul tento svìt". Tím, jak stále více a více z vás je schopných toto uèinit a pociovat, Láska, kterou budete tímto vytváøet, bude transformovat veškerou dualitu tohoto svìta a uvádìt jej do jediné Pravdy, do nádherné, všezahrnující Lásky života, která odhaluje, že veškerý život na Zemi je vyjádøením této Lásky, jíž jsem Já.

Váš život v tomto svìtì se stane skuteènou extází, protože vaším jediným zpùsobem vnímání bude vnímání ze srdce a v každém pøítomném okamžiku budete s lehkostí kráèet vpøed jakožto srdce Boha Já jsem v tomto svìtì, obklopujíc vše Láskou. Tou jedinou cestou, jak toto uèinit, moji milovaní, je procvièování. Èím více to budete procvièovat a èím více to budete cítit, tím více se svým vyzaøováním napojíte na Realitu a tím více rozpoznáte, jakou má Láska sílu a moc. Srdce Boha, kterým jste, se nyní stane silou pro transformaci tohoto svìta. Z Poselství Boha 

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 21.10.2010

Moji nejdražší, hluboce vše prociujte. Prociujte nekoneènou svobodu a volnost, jasné a záøivé vize a sny. Ochutnejte jistotu neomezenosti a radujte se ve své pravdivé vìèné pøirozenosti. Prociujte sílu veškerého Já jsem, která pramení uvnitø vás a rozšiøuje se kolem dokola jako nádherné Dvojplamenné srdce. Pocite toto hluboké ujištìní, že Já jsem vždy s vámi, všude, na co se zamìøíte, a už je to cokoli. Pociujte, jak vás nic nemùže zadržovat, jak veškeré Stvoøení je vaším "dìtským høištìm", vaším palácem, a protože tato naléhavá touha být tvoøiví je zažehována uvnitø vašeho srdce, prociujte také, jak vám poskytuji vše, co potøebujete, abyste mohli tvoøit. Bìhem každého nádechu jste vyživováni pøímo ze Svìtla. V každém "nyní", které žijete, jste chováni v Mé Lásce.

Pocity jsou rytmem, pohybem Stvoøení. Vybízím vás k tomu, abyste si jich vážili a chovali se k nim s láskou a užívali jich k tomu, aby vás pozvedávaly do vìdomí a do rezonance s tím, co znamená být touto nekoneènou planoucí Láskou, tou silou, na kterou se vesmír zamìøuje a kterou prohlašuje. Cítìní je mocnou silou tohoto vesmíru. Je tím, co samo o sobì hýbe veškerým Stvoøením. Bez "vlnících" se forem cítìní, by nemohlo dojít.

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 18.10.2010

Kamkoli pohlédnete, moji milovaní, Já jsem. Prosím dovolte Mi vstoupit, abych vás mohl vysvobodit z tohoto snu o odlouèení ode Mì. Každý život, který jste na Zemi žili, byl vaším hledáním návratu zpìt do Mého náruèí. Každá Láska, kterou jste usilovnì hledali v celém tomto svìtì, byla ve skuteènosti voláním vašeho srdce po Mnì. Já jsem vaším domovem.

Pouze pokud jste nalezli Mì mùžete nalézt pravou Lásku, protože vše ve vašem životì je jednoduše reflexí vašeho vztahu se Mnou. Jsem nìžný ve své Lásce k vám a jsem osobní. A jsem také nádhernou inspirací. Mohu vašemu srdci ukázat jeho poklady, které jsou kosmické a mohu pro vás být tou Láskou, která naplní vaše noci a pøinese vám pokoj a mír.

Vaše srdce, moji milovaní, je tou jedinou katedrálou, kterou kdy potøebujete. Je tím nejvìtším pokladem na svìtì, tím nejposvátnìjším pøedmìtem. Vše, co potøebujete, abyste dosáhli tohoto spojení, které se Mnou vždy a stále máte, je žít neustále soustøedìní na Moji Lásku. (Z Poselství od Boha)

Poselství Lásky Kruh Svìtla, 14.10.2010

Prosím dovolte sami sobì otevøít se vùèi Pravdì Boží skuteènosti tím jak se zkušenost "tady a teï" stává zcela dostupná celému lidstvu. Nastal èas k ukonèení víry v odlouèení od síly a od Lásky - èas ukonèení víry v cokoli jiného než je toto nádherné "nyní". Pouze zde, nyní, se Mnou mùžete cítit realitu srdce a možnost Lásky a uvìdomìní mùže pøijít a být projevena ve vás, dokonale....vy jakožto srdce Boha, s plným uvìdomìním si této vìtší reality.

Prosím dovolte Mnì vstoupit do vašeho srdce. Já jsem vaše vìdomí, nikoli pouze srdce Boha. Moji milovaní, srdce Boha, to jste vy! Já jsem rytmem Lásky. Já jsem hlasem Lásky a Já jsem plností nekoneèného života, které odstraòuje jakékoli staré víry v nedostatek. Ty jednoduše nemohou pøežít. Mocné energie vašeho návratu k probuzenému srdci, k plnému vìdomí si nepopsatelné neohranièenosti a velkolepého okamžiku Stvoøení, neustále vytváøejí všechny vìci a navíc, právì zde a nyní, skrze vás a ve vás, Má srdce. (Z Poselství od Boha)

Pozn.: Tato krátká Poselství Lásky jsou úryvky z døívìjších i nejnovìjších Poselství od Boha od Yael a Douga Powellových a bývají pravidelnì vydávány dvakrát týdnì. Jejich odebírání stejnì jako zasílání nejnovìjších nezkrácených Poselství od Boha a dalších novinek z Circle of Light je po vyplnìní kontaktního emailu na "Email List" možné objednat na stránkách www.circleoflight.net 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate