colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Odpove de t na voláci Výbe r Nove sve t,Nezáleží na tom, jak se cítíte

10-5-08

Jworld1ste naživu v kosmu lásky, která je huc(ení v živote( sílu a radost a tkané s velkou mihotající web vc(etne jednoty, že já jsem. V tomto živote( diamant-ploškované divu, neexistuje taková ve(c jako izolace, beznade(je nebo osame(lost, za každý dech se setkal s láskou, které vám sdílet s Všechno který je. Ty jsou zabalené v teple a sladké ne(žné lásky, že je mu*j intimní a hluboké lásky k vám, a podíl na pohyb život s živým kosmu.

V tomto kosmu ze nikdy-konc(ící radost, každý pohyb se setkali s nejen s úspe(chem, ale s velkou updraft ze Magnet Má láska k vám, jste stále vyšší výkon a bez námahy vám pr(inese vaši radost a splne(ní vašeho cíle. To huc(ení, veselý, velebnosti, celkova je váš život nyní, a to i zde. To je výzva, kterou jsem vám poslat na moji výzvu k opušte(ní starého sve(ta a za smír(it s tím, že vaše úc(ely zac(ala a nyní musí být splne(ny.

Požádali jste ne(kter(í z vás, co to znamená ve svém každodenním živote(. Má to znamenat, že musíte odejít z vaší normální den?. Znamená to, že nastal c(as, aby se jednoduše vyhodit starý sve(t pryc( a vystupte ve vír(e do nového zame(stnání? Moje odpove(d( vám je Ano. Je na c(ase, aby do Nového sve(ta s vaším celek bytí a pr(ijmout nic mín(.

Pr(esto, jak to vypadá s vámi ve vašem živote( ve sve(te( je úplne( vaše rozhodnutí. Co mám r(íkat, aby je velký obrat ze srdce, z duše, z ducha, a dokonce myslí, že všichni vaši pozornost a vaše energie je nyní umíste(n na "nohy na tru*n", abych tak r(ekl, v provozu na me(.

Co to znamená víc než cokoliv, ty milý, spoc(ívá v tom, že každý okamžik jeho výbe(ru této volby je stále žije v New World energie a splní vaše úc(ely, pro me( bez ohledu na to, co to stojí. Je to rozhodnutí, které má vyjít ven v du*ve(r(e, že láska tam bude podporovat vás. Je to rozhodnutí, že ve(r(í v hojnosti s ve(domím, že se jedná o souc(ást vaší skutec(nou povahu.

Ale pro ne(které z vás by to mohlo znamenat, aby rozhodnutí o zahájení zac(lenit vaše uzdravení, zatímco budete pokrac(ovat v práci tvu*j normální práce. Pro jiné to bude znamenat úplný zmenilo a poc(átku zcela novou kariéru. Neexistuje žádný vzorec. Tento vzorec je ve vašem srdci. Moje žádost o vašem vztahu s životem a se mnou.

Moje žádost je v tom, že budete se ptát sami sebe každou chvíli asi každý tah: Jak by to podívat se do Nove sve(tove energie? Pak vyberte podle toho jednat. Vyberte si podle toho jednat, a to bez ohledu na to, jak se cítíte. Tato poslední slova, co chci, aby tr(eba zdu*raznit, a to bez ohledu na to, jak se cítíte. Zbytky starého sve(ta a staré srdce pr(esve(dc(ení, abyste se mohli cítit mnoho starých ve(cí, sve(t.

Ty by mohly cítit osame(lá, izolovaná, vyde(šený, vylouc(eno, aby o "pád z povrchu zemského." Také by se vám mohlo cítit jistotu, že budete hladove(t k smrti, na ulicích, pokud si vystupte v novém sme(ru. Všechny ty ve(ci jsou ego manipulace. Jsou to, jak se má ego mysli r(ízené vás - pomocí své myšlenky vytvor(it pocity se sídlem v rozde(lujícím, se sídlem v odde(lení a ve starém sve(te( pr(esve(dc(ení. Moji milí lidé, to je to, co ted( musí zme(nit.

To není tak moc o vne(jším projevu, jak je to asi vaše vnitr(ní rozhodnutí a svu*j vztah k životu, a svu*j vztah ke mne(. Zatímco mnozí z vás mu*že vylete(t do sféry c(istého sve(tla a vaše srdce se živí v duchu, ty jsou stále zábavné, i staré srdce pr(esve(dc(ení založené ve sve(te( separace. Mnohé z toho, tohle není plne( ve(doma. Ne(kter(í je jako koleno-trhnutí odpove(d(, automatické, ale i nepr(iznané.

Bez ohledu na výši vašeho ve(domí, pokud budete volit, aby jasne( a ve(dome( uc(init rozhodnutí o základne( každý pohyb, každou chvíli svého života na to, co vím, je pravde( Boží, a co víte, že jste tady na sve(te( manifest - pak slibuji vám, že odpove(del jste o které jsem se zeptat.

Nejdražší, nejcenne(jší srdce, každý z vás má ve vás Lehké vyzar(ovanému, že posílá ven Moje zpráva ukazující, kdo jste, jaké jsou vaše místo je ve zpu*sobu Mu*j srdce a to, co jste se narodili do sve(ta, aby vykonávaly pro me(. To je to, co chci, abyste melodii a na to všechno se ctí, že jste. Rozhodnutí o živé založen na to, s ve(domím, že demarkac(ní linie byla pr(ekrac(ována a starý sve(t se musí odpadnout.

Vyjádr(ete svu*j rozhodnutí ve(dome(, denní, hodinové, a chvíli na okamžik, i když vaše ego mysl je kr(ic(et kopanci a ve strachu, protože, jak jsem r(ekl v úvodu této zprávy, bude vzestup bez námahy do lehkého, protože volání na Sve(tlo je umocne(n exponenciálne(, denne(. Takže žádné úsilí, aby si se vynásobí tisíc-násobne(. Ty budou uvolne(ny, že moje ruce lásky, neviditelné, protože se mu*že zdát v dobe(, do velké tepelné vertikální niveleta Boží.

Takže budete stoupat do sféry jednoty a pr(inese vám tato jednota na Zemi. Ale tak uc(init, musíte ctít moji výzvu, která pr(ichází k vám ted(, hodinové, který r(íká: "odklon od starého sve(ta rychle. Otoc( se, milý ty, v srdci a s ve(domím, a spoléháte se symboly na sve(t. "

Spíše než klást otázky o tom, co byste me(li ude(lat, uznávají, že úroven( de(lá, je výsledek, nikoli pr(íc(ina. Takže máte ne(kolik možností, nemusí to být o ne(co de(lat, nebo ve fyzické r(íši práve( ted(. Budou muset být provedeny na úroven( srdce s Boží moci za vámi, volání v du*ve(r(e na to, kdo opravdu jste, potvrzující vaše Dvojc(e Plámen s vámi a tvrdící, že síla života, že je tvoje, aby vyvedli do sve(ta, ve(dome(, vyjadr(ující pravdivost Božího srdce zde na Zemi.

Pr(i každé ceste(, kterou mu*žete snadno splnit to, aby vyhlásil, že energie úrodne(, hojne( se energie a nadšení, ale to mu*že pr(ijít až budete jako pohyb My Love vyjádr(ení sebe sama jako vy a pr(ináší pravdu o jednote( lásky do sve(t.

Pro ne(které z vás to bude znamenat více c(asu modlitbe(. To bude znamenat, aby si na me( v tichu. Pro jiné to bude znamenat, psaní poezie z ducha a uvedení na Zemi je pravda, že si to uve(domíte, žít v harmonii s životem a jak to vypadá.

Jakmile se rozhodnutími srdce a ve(domí a jsou dosaženo v držení, který se konal ve(dome(, které se konalo neustále, tam pr(ichází k bodu, kdy tato energie pr(etéká na sve(t a sve(t je zmagnetizovaný na slade(ní s Vaší volby.

Tak vytvor(íte z vašeho srdce památku skutec(na Láska a jednotu celistvost, komplexnost, sounáležitosti tak hluboce, že se zvedl, povznese, uznal za jedinec(nou krásu, že jsi. Pr(esto, také jste úplne( otevr(ené, aby každý jiný život, že každý druhý život mu*že být pocte(n tím, ctí vás a naopak.

Pocitu sounáležitosti s velkým celku, na zpu*sobu odvíjení Láska je tak velká, že ji definuje váš životní Nyní okamžite ve(c(ne(. Všechny zpu*soby, že víra v separace vedla vás - to vše jsou ve(ci, musíte se otoc(it a vybrat si místo pravdy, lásky a podržte ji. Krokem na této volby ve vír(e. I když není možné nikde vide(t, že pr(ed vámi, ve(r(it, že existuje a že mé ruce a c(ekal na podporu vy.

Ale neptejte se vám ješte( nutne( rozhodovat o akci na fyzické rovine(, protože pokud by si te(ch rozhodnutí, aniž by vaše srdce je v zarovnání, neuspe(jí. Je vaše srdce, že musí pr(ijít na palubu jako první, a to je vaše hluboké odhodlání, které musí mít pravdu, držet vybe(r pro životní Nove Sve(tove energie bez ohledu na to, jaké jsou vaše ego, mysl vám ukáže.

nechat me( to znovu opakovat. Držte vybe(r pro Nove sve(tove energie bez ohledu na to, co ego mysli vám ukáže, protože pokud si potvrdit, že ego je roztr(íšte(ná mysl obrázky rozde(lujícím a umožnit mu, aby pr(edal minulosti, pak vám proste( vytvor(it self-zachran(ující pohybu Zme(ny podvojnost a nic.

Takže pro všechny z vás - každý z vás má pr(ijít na tento sve(t k zastavení toku ve tme(, aby se zastavit závit dualita a vrátit jej do celistvost a Sve(tlo. To vás musí nyní rozhodnout, že se neochve(jne(. Pro ne(které z vás, vaše ego mysl mu*že vybrat zpe(t do boje. A ve(r(te mi, já vím, že to mu*že protr(epejte, dokud vás vaše zuby cvakat a máte pocit, že jste byl uvržen do požáry Peklo.

Ale pokud si neustupovat a dostat se do vašich rukou na me(, ty budou vždy vždy najdete me( tam c(ekat, který je pr(ipraven k výtahu byste se na svobodné a budete tahat z gravitace, závažnosti ego mysli na sve(te( a dá vám svobody volného letu, ve sve(tle, zatímco žijí tady na Zemi. To je vaše práce, lásky a je to pravda. Pravdou je, se pravdy, a pravda je taková, že láska je jednota, že nic nemu*že rozde(lit, nebo samostatné vás od ní. Zvolíte-li to, potom všechny du*kazy na podporu vy.

Ale nejprve je tr(eba provést tuto vybe(r, bez ohledu na své pocity, a to bez ohledu na to, jak to vypadá. Pokud jste tuto vybe(r znovu a znovu v každé situaci, která je pr(ed vámi, potom dver(e se otevr(ou. Nové projekty se budou objevovat i na starý sve(t se bude situace odpadnout bez námahy. Ale musíte zac(ít pohyb a nárok na pravdu. Musíte umístit své nohy na této ceste( každou chvíli by jít hluboko uvnitr(, volají ke mne( a ptát se cítí Nove Sve(tove energie v dané situaci a vybrat si to upr(ímne(.

Je na c(ase stanovit sve(ta. To je moment, který mluvil Ježíš Kristus, když by pr(išel znovu a každý c(love(k by byl povolán, aby pr(estal, co oni de(lali, a následovat Krista - ke sledování živého Krista uvnitr( a odejít ze staré vnímání sve(ta, Starý sve(t pocitu* a zpu*sob, jak de(lat ve(ci. Za prvé, v srdci a ve(domí, a poté, v symboly života na Zemi.

Prosím Vás, ty milý, na melodii do vašeho srdce a vy budete mít pocit, že hovor. Budete mít pocit, že troubu vyfukování, že hlasatelé vchodu do této douba Láska a který r(íká, že "Kristus je zde. No, následovat Krista do. No a je srdcem Boha ted(, a žít pravdu, že každou chvíli ve(dome(, zac(íná nyní. "

Obrat(te se na Me( pro tvoje informaci, nejdražší z nich, a vy budete ve(de(t, že právo kroky pro vás. Pro ne(které z vás, že krokem mu*že být me(nící se ve(ci ve vne(jším sve(te(, protože se bude te( tvár(í v tvár( se svým egem a pomu*že vám uc(init volbu pro lásku, pro jednotu, pro pravdu o Bohu, že jsem ve vás nyní. A ope(t, nyní.

Já vás povzbudili k provedení ne(jakým zpu*sobem vyjádr(ení toho, co znáte ve svém srdci, pro celý sve(t - že by mohl vstoupit do sve(ta, ve(domí, že vzájemné vztahy mezi struktur(e reality, která vytvár(í tento spolec(ný zážitek. Ješte(, že co mu*žeš ude(lat pro vstup do tohoto nového ve(domí, že kolektivní ve(domí lidstva je du*ležité. Ale nejdu*ležite(jší je výbe(r vašeho srdce - vybe(r pro Nove Sve(tove energie a posilování apod., které pu*sobí jako Kristus, a to bez ohledu na to, jak se cítíte. Není ne(které z okamžiku, kdy vás všechny jsou dobré, ale všechno je c(as.

Turn, nejdražší z nich, na me(. Odvrátí se od všech pocitu*, které jsou souc(ástí tohoto sve(ta duality a vybrat si a zvolit znovu být volný, a zeptat se, a já jsem poskytnou vám cestu ke splne(ní tohoto úkolu. Budu vám výtahem nahoru, transformace starého sve(ta pocity, pr(eme(n(uje se obává, staré srdce a pr(esve(dc(ení. Budu tady a pr(inášejí vám pravdu Real Love pro vás, milý ty, které pr(inášejí do sve(ta.

Jsi mu*j život tady a já jsem pr(ipraven na plnou Moje projevu v tobe(. Jsem pr(ipraven být naživu ve sve(te( krásy, v níž každý tanec s pr(ekypující elektronový je láska a každý dech je tak plný prana, že svítí a blíka. Je myje prostr(ednictvím vaše te(la vyrobena z lehkého, šumivé každé molekule, v perfektním vzpomínka na tanec lásky, že je vaším te(lem, jehož výrazem je krásný kus srdce aby tam vaše kus pravdy, lásky jako poklad pro všechny bytosti na starat. Naopak, všem bytostem, starat se o poklad máte, a každý soubor oc(i deflects do srdce a vidí, že s jedním okem na vizi lásky, a domnívá se, že jazyk, vibrací, mluvení prostr(ednictvím svého celku bytí.

Pokud máte pocit, že se ode mne výzva ke splne(ní úc(elu, pro lásku, rozhodnout, že splní to ted( v srdci a ve(domí a sledujte, jak se podívat, jestli tam je žhavý spalující, že Vás zve na krok ven do sve(ta, aby vytvor(ila signál požáru na Nove Sve(t - požáry, které mohou láska od srdce k srdci, dokud jsou planoucí. To veliký ohen(, aby se mluví v knize Zjevení pak mu*že zametat na Zemi.

Požáry c(ište(ní již zur(ila. Takže, milí lidé, je nac(ase, aby se požár lásky. Tyto skve(lé a vášnivé r(voucí požáry extáze, které c(ekají na narozený na Zemi prostr(ednictvím vás, že tam mu*že být tolik, aby Sve(tlo viz - Sve(t sálající z vašeho srdce, pálení, které jsou pálení s vášnivou láskou a oddaností, že každý nalezne svu*j život pravde( odhalil.

Zvolíte-li tuto Nova Sve(tove energie a vem si to vážne(, každý život na Zemi bude pocházet, které vám pomohou ve všech nesc(etných zpu*sobu*, jak se všechny energie, které jsou pr(ítomny a c(ekají na tanec. Pr(írodní duch prvky, o pr(edcích, veliký a pohybující lihovin na sve(te( sám, je vášnivým stoupáni- Sve(t, jak ona sama sebou šaty v duhových barev na majestátní Sve(tlo a c(eká na všechny její molekuly na stoupat s ní. Všichni, kdo se molekul, které lidstvo a jeho spojení se mnou.

Všechno je tak komplikovane( tkané spolu, a vaše srdce je str(edem všeho. Takže ty jsou naprosto nezbytné pro plán a jeho plne(ní. Jen vím, že ve(ci na Zemi jsou nyní zrychluje - zrychlující se každý den, dokud se výrazne( silne(jší, více naplne(né sve(tla a energie, než pr(edtím. Ti, kter(í jsou ve sbližování právních pr(edpisu* s požáru* roste Of Love bude jednoduše najít jejich vytržení srdce, výbuchy, s radostí.

Ale ti, kter(í se pr(ekážkám a odolnost vu*c(i životní lásky a ke splne(ní úc(elu, pro který byly narodil mu*že dospe(t k záve(ru, že požáry jsou požáry energie potr(ebné k vypálení na blokády pryc(. Chci, aby jsi pamatujte na výbe(r moc, moc jste se v samém srdci Boha jsem, že moc velké pove(domí zame(r(il, že jste jako ste(žejní bod Moje energie na Zemi.

Takže nemám jednu odpove(d( pro všechny z vás, co tento požadavek znamená ve vašem živote(, s výjimkou toho, že je to výzva k výbe(ru - výbe(r Nového sve(ta energie, vybe(r Me(, výbe(ru jednoty lásky a síly a úc(el Váš Dvojc(e Plámen srdce, nyní se všechny vaše nadšení, s celým svým možná i všechny Vaše Velic(enstvo, a milost.

Bude provedeno na Zemi, jako je tomu v reálu Láska, bez námahy.

Message from God

through Yael and Doug Powell

in a circle Light www.circleoflight.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate